Všeobecné poistné podmienky

Pre cestovné poistenie VPP CP 16

Platné od: 01.01.2016

Cestovné poistenie, ktoré dojednáva Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B, IČO: 35 709 332; spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je vedená v Talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS (ďalej len “poisťovateľ”), sa riadi Občianskym zákonníkom vplatnom aúčinnom znení, týmito Všeobecnými poistnými podmienkami pre cestovné poistenie (ďalej len „VPP“), príslušnými Osobitnými poistnými podmienkami pre cestovné poistenie (ďalej len „OPP“), Všeobecnými poistnými podmienkami pre komplexné poistenie bývania DOMino 11 (ďalej len „VPP DOMino 11“) a uzavretou poistnou zmluvou.

Časť. I. Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Výklad pojmov

Pre účely poistenia podľa týchto VPP a OPP platí uvedený výklad pojmov:

 1. Bydlisko: miesto obvyklého pobytu poisteného;

 2. Batožina: veci, ktoré si poistený zobral so sebou

  na pobyt v zahraničí a veci osobnej potreby, ktoré si poistený zakúpil počas cesty a pobytu v zahraničí;

 3. Blízka osoba: manžel/ka, súrodenec poisteného, rodičia poisteného, rodičia manžela/ky, deti, osoba žijúca preukázateľne s poisteným v spoločnej domácnosti;

 4. Hotelový pobyt – pobyt v ubytovacom zariadení;

 5. Horská oblasť: územie, na ktorom Horská záchranná služba vykonáva záchrannú činnosť v zmysle zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe; v prípade pobytu poisteného mimo územia Slovenskej republiky sa za horskú oblasť považuje územie hôr navštíveného štátu, na ktorom záchranná služba vykonáva záchrannú

  činnosť;

 6. Horská služba: Horská záchranná služba v zmysle

  zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej

  službe;

 7. Choroba: náhly vznik takého ochorenia, ktoré

  priamo ohrozuje zdravie alebo život poisteného, nezávisle od vôle poisteného a vyžaduje neodkladné lekárske ošetrenie;

 8. Chronické ochorenie: ochorenie, ktoré existovalo v okamihu uzatvárania poistnej zmluvy, ak počas predchádzajúcich 12 mesiacov vyžadovalo hospitalizáciu alebo sa zhoršovalo alebo spôsobilo podstatné zmeny v užívaní liekov;

 9. Nastúpenie na cestu: opustenie bydliska/miesta pobytu/pracoviska za účelom dosiahnutia cieľa plánovanej cesty;

10. Nehoda – je udalosť v prevádzke na pozemných komunikáciách, napríklad havária alebo zrážka, pri ktorej dôjde k usmrteniu alebo zraneniu osoby alebo ku škode na majetku v priamej súvislosti s prevádzkou vozidla v pohybe;

11. Opustená domácnosť: trvalo obývaná domácnosť (podľa VPP DOMino 11, časť C. Osobitná časť Poistenie domácnosti) vo vlastníctve poisteného na území Slovenskej republiky, v ktorej má poistený trvalé bydlisko;

12. Poisťovateľ: Generali Poisťovňa, a. s.; Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B, IČO: 35 709 332; poisťovateľ patrí do skupiny Generali, ktorá je vedená v Talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS;

13. Poistník: fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzaviera s poisťovateľom poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné;

14. Poistený: fyzická osoba, ktorá je menovite uvedená v poistnej zmluve ako osoba, ktorej vzniká v prípade vzniku poistnej udalosti právo na poistné plnenie;

15. Poistná udalosť: akákoľvek náhodná škodová udalosť, s ktorou je podľa týchto VPP alebo OPP spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie;

16. Poistná suma: maximálne poistné plnenie poisťovateľa stanovené v poistnej zmluve a v príslušných OPP;

17. Poistné plnenie: suma, ktorú poisťovateľ vyplatí na základe poistnej zmluvy, ak nastane poistná udalosť;

18. Poistná doba: časový úsek vymedzený v poistnej zmluve, počas ktorého trvá poistenie;

19. Poistné obdobie: časový úsek vymedzený v poistnej zmluve, za ktorý sa platí poistné;

20. Repatriácia: prevoz poisteného, resp. jeho telesných pozostatkov na územie Slovenskej republiky, resp. po dohode s poisťovateľom alebo asistenčnou spoločnosťou do iného štátu Európskej únie;

21. Rizikové činnosti:
a) Manuálna práca;
b) Rizikové športy - skupina 1:

zimné športy: rýchlokorčuľovanie, jazda na boboch, športových saniach, moguls, skialpinizmus a skitouring po nato určených tratiach; vodné športy: canyoning, rafting a iné splavovanie riek, wakeboarding; ostatné športy:

page1image39248

- 1 -

VPP CP- 16_10,5

aerotrim, americký futbal, bojové športy s výnimkou boxu a kick-boxu , bouldering, cyklokros, fly fox, horolezectvo do nadmorskej výšky 4 000 m, jazdecké športy, paintball, psie záprahy, ragby, skalolezectvo, skateboarding, turistika vykonávaná po značených aj neznače- ných cestách do nadmorskej výšky 4 000 m, ak sú na tejto ceste umiestnené umelé istiace prostriedky (napr. laná, reťaze, stupačky, rebríky) alebo ak je na prekonanie tejto cesty potrebné použitie akejkoľvek súčasti horolezeckej výstroje, spoločenské tance.

c) Rizikové športy – skupina 2:
base jump, box, buggykiting, buildering, formula 3000, fourcross, freeride, freeskiing, BMX freestyle, heliskiing, high jump (cliffdiving), horolezectvo od nadmorskej výšky 4 000 m, kick-box, kitesurfing, kladdering, letecké športy, lezenie po ľadopádoch, lezenie v ľade po umelej stene (icebreaker), motoristické športy, mountainbiking downhill, mountainboarding, paragliding, parašutizmus, plachtenie, poľovníctvo, rekreačné potápanie s dýchacím prístrojom bez inštruktora a bez preukazu o absolvovaní kurzu potápania bez inštruktora pre danú hĺbku ponoru, skeleton, lyžovanie a snowboarding mimo vyznačených tratí, skialpinizmus mimo nato určených tratí, skiextrém, skikros, skoky a lety na lyžiach, skoky na lane (bungee jumping), skútskating, sky surfing, snowbungeekayaking, snowbungee- rafting, snowkiting, snowtrampoline, speleológia, streetluge, tandemový zoskok (air tandem jumps), závesné lietanie, zorbing.

22. Senior: osoba, ktorá ku dňu začiatku poistenia dovŕšila 70 rokov veku;

23. Služobná cesta: cesta, na ktorú je poistený vyslaný zamestnávateľom, resp. cesta alebo pobyt v zahraničí bezprostredne súvisiace s povolaním alebo výkonom práce;

24. Spoluúčasť: je zmluvne dohodnutá výška podielu, ktorým sa poistený zúčastňuje na poskytnutom poistnom plnení;

25. Stornopoplatok – zmluvná pokuta, ktorú vyúčtuje poskytovateľ služby cestovného ruchu poistenému na základe stornovacích podmienok platných pre objednanú službu v prípade, že poistený nemôže využiť vopred objednanú službu z dôvodov uvedených v týchto VPP;

26. Škodová udalosť: udalosť, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku povinnosti poisťovateľa plniť a nastala počas trvania poistenia;

27. Úraz: Úraz je porucha zdravia spôsobená poistenému nezávisle na jeho vôli, náhlym, neočakávaným, násilným a krátkodobým pôsobením vonkajších vplyvov vrátane pôsobenia chemických vplyvov. Za úraz sa tiež považuje utopenie, telesné poškodenie spôsobené popálením, úderom blesku, elektrickým prúdom, plynmi alebo parami, vykĺbenie končatín, čiastočné vykĺbenie alebo podvrtnutie končatín, rovnako ako natrhnutie alebo odtrhnutie časti končatín, šliach, väziva a puzdier kĺbov v dôsledku náhlej odchýlky

od fyziologického pohybu, telesné poškodenie spôsobené násilnou trestnou činnosťou tretej osoby, ak touto osobou nie je osoba blízka poistenému a ak bola trestná činnosť ohlásená polícii;

28. Vozidlo – viacstopové osobné / úžitkové vozidlo s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony

29. Záchranná činnosť: vyhľadávanie a vyslobodzovanie poisteného v tiesni, poskytovanie prvej pomoci poistenému v tiesni a jeho preprava k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, prípadne do zdravotníckeho zariadenia; v prípade pobytu poisteného mimo územia Slovenskej republiky sa za záchrannú činnosť považuje vyhľadávanie a vyslobodzovanie poisteného v tiesni. Záchranná činnosť musí byť vykonávaná záchrannou službou;

30. Záchranná služba: subjekt, ktorý podľa platnej právnej normy daného štátu má v danom štáte oprávnenie vykonávať záchrannú činnosť;

31. Zahraničný zástupca poisťovateľa: zmluvný partner poisťovateľa, ktorý je splnomocnený pre vybavovanie poistných udalostí v zahraničí; poskytuje poisteným v zahraničí v naliehavých situáciách nepretržitú pomoc;

32. Zaplatenie poistného: za zaplatenie sa považuje pripísanie príslušnej sumy na účet poisťovateľa (vkladom príslušnej sumy poistného na bankový účet poisťovateľa alebo bezhotovostne prevodným príkazom alebo v prípade platby prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s.). V prípade pochybností má poisťovateľ právo požadovať od poistníka doklad preukazujúci dátum zaplatenia poistného.

Článok 2

Druhy a rozsah poistenia

 1. V rámci cestovného poistenia je možné dojednať nasledovné druhy poistenia:

  • - poistenie liečebných nákladov;

  • - poistenie pátrania a záchrany;

  • - úrazové poistenie;

  • - poistenie batožiny a dokladov;

  • - poistenie stornopoplatkov, poistenie prerušenia

   cesty; poistenie zmeškania dopravného

   prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti;

  • - poistenie zodpovednosti za škodu;

  • - poistenie opustenej domácnosti;

  • - poistenie asistencie k vozidlu;

  • - asistenčné služby nadštandard;

  • - asistenčné služby.

 2. Rozsah poistenia je dohodnutý v poistnej zmluve.

 3. Skupinové cestovné poistenie sa riadi

  ustanoveniami príslušnej poistnej zmluvy. Článok 3

  Uzavretie poistnej zmluvy

1. Poistná zmluva je uzavretá dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Poistné musí byť zaplatené najneskôr v deň začiatku poistenia podľa poistnej zmluvy. V prípade dojednania poistenia na diaľku môže poistník prijať návrh na uzatvorenie poistnej

- 2 -

VPP CP- 16_10,5

zmluvy tiež zaplatením poistného vo výške uvedenej v návrhu, ak sa tak stane najneskôr v deň začiatku poistenia. Poistná zmluva je v takom prípade uzavretá, len čo bolo poistné zaplatené v stanovenej lehote, najneskôr v deň začiatku poistenia.

 1. Pri dojednávaní poistenia musí byť predložený
  platný identifikačný doklad alebo cestovný doklad 4. poistníka (okrem poistenia dojednaného na diaľku).

 2. Ak je poistenie súčasťou zájazdu, je poistná zmluva uzavretá okamihom zaplatenia zálohy na zájazd obstarávateľovi zájazdu. Dokladom o uzavretí poistnej zmluvy je Zmluva o obstaraní zájazdu potvrdená obstarávateľom zájazdu, resp. iný doklad
  o zakúpení zájazdu. 5.

 3. Okamihom uzavretia poistnej zmluvy poistník a poistený splnomocňujú poisťovateľa, aby v 6. súvislosti s poistnou udalosťou jednal o ich zdravotnom stave s lekármi, zdravotníckymi zariadeniami a rôznymi inými inštitúciami. Poisťovateľ je zároveň oprávnený vyžiadať si výpis
  zo zdravotnej dokumentácie od lekárov, u ktorých
  sa poistený liečil, ako i nariadiť poistenému prehliadku u lekára, ktorého určí poisťovateľ. Informácie o zdravotnom stave poisteného môže 7. poisťovateľ použiť iba pre vlastné potreby, pre potreby zaistiteľa a pre potreby zahraničného zástupcu. Ich použitie na iné účely je možné len so súhlasom poisteného.

 4. Podmienkou uzavretia poistnej zmluvy k cestovnému poisteniu na dobu neurčitú je trvalý pobyt poisteného v Slovenskej republike, ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak.

 5. Poistnú zmluvu pre cestovné poistenie na dobu neurčitú nie je možné uzavrieť pre seniora.

 6. Ustanovenia poistnej zmluvy majú prednosť pred týmito VPP a OPP.

  Článok 4

  Poistná doba, začiatok a koniec poistenia

 1. Poistná ochrana vznikne prekročením hraníc Slovenskej republiky, najskôr však dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, ak nie je v týchto VPP alebo príslušných OPP alebo v poistnej zmluve dojednané inak.

 2. Poistenie je možné dojednať na dobu určitú, a to na najviac na 365 dní nepretržitého pobytu, 366 dní v prípade priestupného roku (ďalej aj „krátkodobé cestovné poistenie“) alebo na dobu neurčitú s poistným obdobím 1 rok (ďalej aj „cestovné poistenie na dobu neurčitú“).

a priezvisko poisteného, a z ktorého je zrejmá dĺžka pobytu poisteného v zahraničí (potvrdenie od zamestnávateľa o čerpaní dovolenky, cestovný príkaz, bankové doklady, potvrdenie vystavené obchodným miestom poisťovateľa a pod). Ak poistený takýto doklad nepredloží, poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie.

Ak má poistený uzavreté cestovné poistenie na dobu neurčitú a dĺžka jeho pobytu v zahraničí presiahne 45 dní, môže sa na obdobie, ktoré presahuje 45 dní poistiť krátkodobým poistením. V takomto prípade sa celkové poistenie vzťahuje maximálne na 365 dní ( 366 dní v prípade priestupného roku) pobytu v zahraničí.

Krátkodobé cestovné poistenie sa vzťahuje na celú dohodnutú poistnú dobu nepretržite.
Poistná ochrana zanikne prechodom štátnej hranice poisteným pri jeho návrate späť na územie Slovenskej republiky, ak nie je v týchto VPP alebo príslušných OPP alebo v poistnej zmluve dojednané inak, najneskôr však o 24:00 hod. dňa, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako koniec poistenia. Pri poistení stornopoplatkov zaniká poistná ochrana nastúpením na cestu.

Poisťovateľ môže poistenie na žiadosť poistníka alebo poisteného predĺžiť, pokiaľ pobyt v zahraničí bezprostredne časovo nadväzuje na zánik pôvodného poistenia u poisťovateľa, a to tak, že musí byť uzavretá nová poistná zmluva, najneskôr 1 deň pred zánikom pôvodného poistenia. V takomto prípade sa poistenie vzťahuje maximálne na 365 dní pobytu v zahraničí (366 dní v prípade priestupného roku), pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak. Ak nové poistenie bezprostredne nenadväzuje na zánik pôvodného poistenia, poistná ochrana začne najskôr 6.deň po dátume uzavretia novej poistnej zmluvy. Aj v takomto prípade sa poistenie vzťahuje maximálne na 365 dní pobytu v zahraničí (366 dní v prípade priestupného roku), pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak.

3. Cestovné poistenie na dobu neurčitú sa vzťahuje
na prvých 45 dní každého pobytu v zahraničí počas poistnej doby, ak nie je v poistnej zmluve alebo v
OPP dojednané inak. Počet výjazdov do zahraničia
nie je obmedzený. Ako doklad preukazujúci dĺžku
pobytu poisteného v zahraničí pri poistnej udalosti 1. slúži cestovný lístok, letenka, overená kópia strany

v cestovnom pase s pečiatkou pasovej kontroly a s dátumom prekročenia štátnej hranice pri ceste do
aj zo zahraničia a so stranou identifikujúcou držiteľa 2. pasu alebo iný doklad, na ktorom je uvedené meno

Článok 5

Územná platnosť poistenia

Cestovné poistenie sa vzťahuje len na poistné udalosti, ktoré nastali na území uvedenom v poistnej zmluve alebo OPP-CP pre príslušné poistenie.

Poistenie sa dojednáva s územnou platnosťou: a) oblasť "Európa";

- 3 -

VPP CP- 16_10,5

8. V prípade dojednania poistenia inou osobou ako je poistený a v prípade dojednania poistenia na diaľku je poistený povinný na žiadosť poisťovateľa preukázať, že sa v čase dojednania poistenia nachádzal na území Slovenskej republiky. V prípade, že sa nenachádzal v čase dojednania poistnej zmluvy na území Slovenskej republiky alebo nie je schopný túto skutočnosť preukázať a poistenie bezprostredne nenadväzuje na zánik pôvodného poistenia u poisťovateľa, jeho poistná ochrana začne najskôr 6. deň po dátume uzavretia poistnej zmluvy.

b) oblasť "Svet".
3. Ak je v poistnej zmluve dohodnutá územná platnosť

poistenia pre oblasť "Európa", znamená to, že poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým dôjde v ktorejkoľvek európskej krajine v geografickom zmysle, v krajinách ležiacich v Stredozemnom mori, okolo Stredozemného mora a v európskej časti Ruska, s výnimkou Slovenskej republiky (SR) - ak nie je v týchto VPP alebo v príslušných OPP alebo v poistnej zmluve dojednané inak. Menovite sú to tieto krajiny: Európa (bez SR) vrátane Stredomoria, t. j. Albánsko, Alžírsko, Andora, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Egypt, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malta, Maroko, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko (vrátane Azorských ostrovov a Madeiry), Rakúsko, Rumunsko, Rusko (európska časť), San Marino, Slovinsko, Srbsko, Sýria, Španielsko (vrátane Baleárskych a Kanárskych ostrovov), Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Tunis, Turecko, Ukrajina, Vatikán, Veľká Británia.

4. Ak je v poistnej zmluve dohodnutá územná platnosť poistenia pre oblasť "Svet", znamená to, že toto poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým dôjde v ktorejkoľvek krajine sveta, s výnimkou Slovenskej republiky - ak nie je v týchto VPP alebo v príslušných OPP alebo v poistnej zmluve dojednané inak.

Článok 6

Stanovenie výšky poistného

 1. Poistné je finančný záväzok poistníka za dojednané poistenie a jeho výška je dohodnutá v poistnej zmluve. Výška poistného sa určuje podľa platných taríf pre jednotlivé druhy poistenia a je stanovená v mene EUR, ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak.

 2. Ak je pre poistenie stanovený maximálny prípustný vek poisteného alebo je výška poistného závislá od veku poisteného, použije sa pre tieto účely vek poisteného v deň začiatku poistného obdobia.

 3. Poistné sa stanoví pre celú dohodnutú dobu poistenia (jednorazové poistné) alebo pre poistné obdobie (bežné poistné). Jednorazové poistné je možné dojednať iba pre poistenie uzavreté na dobu určitú (krátkodobé cestovné poistenie). Jednorazové poistné je splatné ku dňu začiatku poistenia. Jednorazové poistné patrí poisťovateľovi vždy celé. Bežné poistné sa platí ročne počas celej poistnej doby a je splatné ku dňu začiatku poistného obdobia. Poistným obdobím sa rozumie doba 12 mesiacov (poistný rok), ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak.

 4. Ak poistený alebo poistník uvedie poisťovateľovi pri uzatváraní poistnej zmluvy nepravdivé alebo neúplné informácie, napr. dátum narodenia a.i., čo má za následok nesprávne stanovenie poistného,

poistnej doby alebo poistnej sumy, poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie primerane znížiť alebo aj odstúpiť od poistnej zmluvy v zmysle § 802 ods.1 Občianskeho zákonníka.

Článok 7

Úhrada nákladov

 1. Náklady vynaložené v súvislosti s poistnou udalosťou uhradí v mene poisteného poverený zahraničný zástupca poisťovateľa, najviac však do výšky poistných súm určených v OPP pre jednotlivé druhy poistenia, resp. v poistnej zmluve.

 2. Ak poistený preukázateľne uhradí náklady v súvislosti s poistnou udalosťou v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet na základe faktúry, je oprávnený požadovať náhradu nákladov od poisťovateľa. V tomto prípade je poistený povinný:

  1. a) bezodkladne po návrate na územie Slovenskej republiky predložiť originály požadovaných dokladov vrátane dokladu o vynaložení týchto nákladov; v prípade ak požadované doklady neobdržal od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, je poistený povinný oznámiť poisťovateľovi poistnú udalosť a chýbajúce doklady doložiť ihneď po ich obdržaní zo strany poskytovateľa; Poisťovateľ v takom prípade poskytne poistné plnenie až vtedy, keď od poisteného obdrží všetky potrebné doklady.

  2. b) na vyzvanie poisťovateľa sa podrobiť vyšetreniu lekárom, ktorého určí poisťovateľ.

 3. Poistený je povinný zabezpečiť na vlastné náklady úradný preklad všetkých požadovaných dokladov, ak nie sú vystavené v jazyku anglickom alebo českom.

  Článok 8

  Poistné plnenie

 1. O vzniku nároku na poistné plnenie a jeho výške rozhoduje poisťovateľ v súlade s týmito VPP, príslušnými OPP, poistnou zmluvou a na základe požadovaných dokumentov predložených poisteným. Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie, ktoré vyplýva z poistných udalostí, ktoré nastanú v čase trvania poistenia.

 2. Poisťovateľ si vyhradzuje právo preveriť predložené dokumenty, taktiež i právo požadovať znalecké posudky nezávislých znalcov. Poisťovateľ je tiež oprávnený škodové udalosti konzultovať so zahraničným zástupcom a zasielať mu na posúdenie dokumentáciu súvisiacu so škodovou udalosťou.

 3. Poistné plnenie sa poskytuje v mene EUR a je splatné do pätnástich dní, len čo poisťovateľ skončil vyšetrenie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa plniť.

 4. V prípade poistnej udalosti, pri ktorej poistený uplatňuje nárok na poistné plnenie u viacerých poisťovateľov, je poisťovateľ oprávnený poskytnúť poistné plnenie iba vo výške pomernej časti sumy, ktorú je poisťovateľ povinný plniť podľa zmluvy,

- 4 -

VPP CP- 16_10,5

pričom pomerná časť sa stanoví ako podiel poistnej sumy poisťovateľa k súčtu poistných súm všetkých poisťovateľov.

5. V prípade, keď bolo dojednaných viac poistení u poisťovateľa na rovnaké poistné obdobie a pre rovnaké riziko, je poisťovateľ povinný plniť iba z jedného poistenia, a to maximálne do výšky poistnej sumy.

bolo známe už pri uzavretí poistnej zmluvy, že nastane.

Článok 10

Asistencia

1. Pomoc poisteným v zahraničí v naliehavých situáciách poskytuje zahraničný zástupca poisťovateľa - asistenčná spoločnosť Europe Assistance, s. r. o.

Článok 9
Výluky z poistenia 2.

1. Poistenie sa nevzťahuje na udalosti, ktoré sú priamym či nepriamym dôsledkom: 3. a) úmyselného konania poisteného /poistníka

alebo im blízkych osôb alebo hrubej nedbanlivosti poisteného. Hrubou nedbanlivosťou sa rozumie konanie alebo opomenutie poistníka/poisteného, pri ktorom musel byť vznik škody predpokladaný alebo očakávaný a poistník/poistený vedel či vedieť mohol a vedieť mal, že pri takomto konaní alebo opomenutí škoda vznikne;

 1. b) duševnej choroby alebo duševnej poruchy poisteného (prvý výskyt choroby alebo poruchy je krytý) a zmien jeho psychického stavu či ochorenia AIDS; v prípade prvého výskytu duševnej poruchy alebo choroby je poistený povinný predložiť doklad od svojho ošetrujúceho lekára, že sa na danú chorobu doteraz neliečil ani nebola diagnostikovaná;

 2. c) priameho alebo nepriameho pôsobenia jadrovej energie, ionizujúcich lúčov, rádioaktívneho alebo obdobného žiarenia;

 3. d) samovraždy alebo samovražedného pokusu;

 4. e) požitia alkoholu alebo iných omamných, toxických, psychotropných alebo ostatných látok spôsobilých nepriaznivo ovplyvniť psychiku, ovládacie a rozpoznávacie schopnosti alebo

  sociálne správanie človeka;

 5. f) akejkoľvek formy účasti na príprave, pokuse

  alebo spáchaní trestnej činnosti poisteného;

 6. g) aktívnej účasti na verejnom zhromaždení,

  demonštrácii alebo manifestácii;

 7. h) vojnových udalostí všetkého druhu a občianskej

  vojny, bez ohľadu na to, či k telesnému poškodeniu dôjde bezprostredne touto udalosťou alebo sprostredkovane;

 8. i) teroristických činov a vojnových udalostí na území štátov, ktoré boli v čase uzavretia poistnej zmluvy označené Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky ako krajiny/lokality, kde sa teroristický útok alebo stav ohrozenia bezpečnosti očakáva alebo do ktorých sa neodporúča cestovať; v prípade, ak sa v čase tohto vyhlásenia poistený na území danej krajiny/lokality nachádza a napriek tomu túto krajinu/lokalitu neopustí, má poisťovateľ právo odmietnuť poistné plnenie;

 9. j) účasti na expedíciách a cestách do neprebádaných oblastí.

2. Poistenie sa nevzťahuje na udalosť, ktorej vznik bolo možné dôvodne predpokladať alebo o ktorej

Poisťovateľ poskytne asistenčné služby (poistné plnenie), ak o to poistený požiada asistenčnú spoločnosť alebo poisťovateľa.
V prípade, že sa poistený nebude riadiť pokynmi zahraničného zástupcu poisťovateľa a jeho zmluvných partnerov, má poisťovateľ právo znížiť alebo odmietnuť poistné plnenie.

Článok 11

Povinnosti poisteného a poistníka

 1. Poistený a poistník sú povinní odpovedať pravdivo a úplne na všetky otázky poisťovateľa, týkajúce sa dojednávaného poistenia.

 2. V prípade škodovej udalosti, ktorá môže viesť k nároku poisteného na poistné plnenie podľa poistnej zmluvy, je poistený povinný riadiť sa pokynmi uvedenými v týchto VPP alebo OPP a získať všetky doklady uvedené v týchto VPP alebo OPP, spolu s originálmi dokladov o všetkých nákladoch, ktorých uhradenie bude požadovať a doručiť ich poisťovateľovi.

 3. Na žiadosť poisťovateľa je potrebné predložiť ďalšie podklady, ktoré sú nevyhnutné pre šetrenie škodovej udalosti poisťovateľom. V prípade neposkytnutia súčinnosti poisteným, resp. poistníkom, môže poisťovateľ takéto podklady získavať aj sám, pričom náklady s tým spojené hradí ten, kto uplatňuje nárok voči poisťovateľovi. Poistený súhlasí s tým, aby si poisťovateľ jednostranne odpočítal takéto náklady od poskytnutého poistného plnenia.

 4. Poistený a poistník sú povinní poskytnúť poisťovateľovi všetky pravdivé informácie, ktoré môžu byť dôležité pre posúdenie vzniku poistnej udalosti a rozsahu jej následkov.

 5. Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených v odsekoch 1, 2, 3 a 4 tohto článku podstatný vplyv na posúdenie poistnej udalosti, je poisťovateľ oprávnený plnenie z poistnej udalosti znížiť podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť, resp. poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie.

 6. Poistený je povinný na vyžiadanie umožniť poisťovateľovi prístup k lekárskym záznamom o svojom zdravotnom stave a oslobodiť lekára od povinnosti zachovávať mlčanlivosť. Na požiadanie poisťovateľa je poistený povinný podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu lekárovi, ktorého poveril poisťovateľ.

 7. Poistený alebo poistník sú povinní oznámiť asistenčnej spoločnosti alebo poisťovateľovi poistnú udalosť bez omeškania v súlade s VPP a

- 5 -

VPP CP- 16_10,5

po návrate z cesty predložiť originálne doklady o zaplatení nákladov, ktoré sú predmetom poistného
plnenia zo strany poisťovateľa. 3.

 1. Poistený aj poistník sú povinní dbať, aby poistná udalosť nenastala, najmä nesmú porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu a zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú im právnymi predpismi uložené, alebo ktoré prevzali na seba týmito VPP, OPP a poistnou zmluvou.

 2. Okrem povinností stanovených právnymi predpismi je poistený ďalej povinný v prípade poistnej udalosti plniť povinnosti stanovené v OPP, prípadne v poistnej zmluve.

  Článok 12

  Výpoveď poistnej zmluvy

 1. Za predpokladu, že súčasťou poistenia nie je poistenie stornopoplatkov alebo poistné nebolo zaplatené, je možné poistnú zmluvu na dobu určitú (krátkodobé cestovné poistenie) vypovedať najneskôr jeden deň pred dátumom začiatku poistenia s účinnosťou výpovede ku dňu začiatku poistenia, ktorý je dohodnutý v poistnej zmluve. Poisťovateľ je povinný vrátiť poistníkovi celé zaplatené poistné.

 2. Poistnú zmluvu na dobu neurčitú (cestovné poistenie na dobu neurčitú) je možné vypovedať v nasledovných prípadoch:

  1. a) za predpokladu, že súčasťou poistenia nie je 1.

   poistenie stornopoplatkov alebo poistné nebolo zaplatené, je možné poistnú zmluvu vypovedať najneskôr jeden deň pred dátumom začiatku poistenia s účinnosťou výpovede ku dňu 2. začiatku poistenia, ktorý je dohodnutý v poistnej zmluve. Poisťovateľ je povinný vrátiť poistníkovi

   celé zaplatené poistné. 3.

  2. b) písomnou výpoveďou každej zo zmluvných strán do 2 mesiacov po jej uzavretí. Výpovedná lehota je 8 dní a začína plynúť od nasledujúceho dňa po doručení výpovede. Po jej uplynutí poistenie zaniká. V tomto prípade má poisťovateľ nárok

   na pomernú časť poistného do zániku poistenia,

  3. c) písomnou výpoveďou každej zo zmluvných strán ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť doručená druhej zmluvnej strane

   aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím. Článok 13

   Zánik poistenia

zanikne po uplynutí jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poistníkovi.
Poistenie ďalej zaniká:
a) smrťou poisteného;

b) odstúpením od zmluvy podľa § 802 ods. 1 Občianskeho zákonníka;

c) odmietnutím poistného plnenia § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka;

d) ak sa poskytnutím poistného plnenia vyčerpala stanovená maximálna výška poistnej sumy za jedno poistné obdobie, ktorá bola stanovená v poistnej zmluve;

e) pri cestovnom poistení na dobu neurčitú po uplynutí poistného obdobia, v ktorom poistený dovŕši 70. rok života, ak nie je v poistnej zmluve alebo OPP dojednané inak;

f) výpoveďou poisťovateľa alebo poistníka doručenou druhej strane do 1 mesiaca od ukončenia prešetrovania škodovej udalosti alebo do 3 mesiacov od oznámenia škodovej udalosti poisťovateľovi. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť dňom doručenia výpovede; jej uplynutím poistenie zanikne;

g) v prípadoch uvedených v OPP pre príslušný druh poistenia.

Článok 14

Prechod práv z poistenia

Ak poistený má voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou, prechádza jeho právo na poisťovateľa, a to do výšky poistného plnenia, ktoré mu poisťovateľ poskytol.

Na poisťovateľa neprechádzajú nároky poisteného voči blízkym osobám, s výnimkou prípadov, keď tieto osoby spôsobili škodu úmyselne.
Poistený je povinný poisťovateľovi poskytnúť maximálnu súčinnosť, aby si poisťovateľ mohol uplatniť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou. Ak zmarí poistený možnosť, aby poisťovateľ mohol uplatniť právo na náhradu škody, má poisťovateľ právo plnenie odmietnuť, alebo ak sa prejavia následky takého jednania poisteného až po tom, čo poisťovateľ poskytol plnenie, má poisťovateľ právo na vrátenie vyplateného plnenia.

 1. Poistenie
  zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti. Poistenie zanikne uplynutím tejto lehoty.

 2. Poistenie zanikne, ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného. V takomto prípade poistenie

4. Na poisťovateľa ďalej prechádzajú nároky poisteného, ktoré mu vznikli na základe zdravotného poistenia voči zdravotnej poisťovni poisteného, maximálne však do výšky poistnej sumy v zmysle OPP.

Článok 15

Písomná forma prejavu a doručovanie písomností

1. Zmeny v poistnej zmluve možno vykonať len písomnou dohodou zmluvných strán, pokiaľ nie je v týchto VPP uvedené inak.

2. Zmeny v poistnej zmluve týkajúce sa zmeny bydliska, mena a/alebo priezviska poistníka a/alebo poisteného, je možné oznámiť poisťovateľovi telefonicky a/alebo elektronickou formou; v takom prípade má poisťovateľ právo vyžiadať si doplnenie

zanikne, ak prvé

poistné

nebolo

- 6 -

VPP CP- 16_10,5

tohto oznámenia písomnou formou a poistník a/alebo poistený je povinný uvedenej žiadosti poisťovateľa vyhovieť do 5 dní od jej obdržania.

3. Písomnosti poisťovateľa určené pre poistníka a/alebo poisteného sa doručia na poslednú známu adresu poistníka a/alebo poisteného. Povinnosť poisťovateľa doručiť písomnosť sa splní, len čo ju poistník a/alebo poistený prevezme. Ak sa písomnosť pre nezastihnutie adresáta uloží na pošte a adresát si ju v príslušnej lehote nevyzdvihne, považuje sa s písomnosť za doručenú dňom jej vrátenia poisťovateľovi, pri právnických osobách po troch dňoch od jej vrátenia poisťovateľovi, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel. V prípade, keď bola písomnosť vrátená poisťovateľovi ako nedoručiteľná z dôvodu zmeny adresy, považuje sa za doručenú dňom jej vrátenia. Povinnosť poisťovateľa doručiť písomnosť sa splní aj vtedy, ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím poistníka a/alebo poisteného. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak poistník a/alebo poistený prijatie písomnosti odmietne. Písomnosti poisťovateľa sa doručujú spravidla poštou alebo iným subjektom oprávneným doručovať zásielky, môžu však byť doručené aj priamo poisťovateľom.

Článok 16

Spôsob vybavovania sťažností

 1. Sťažnosťou sa rozumie písomná námietka zo strany poisteného a/alebo poistníka na výkon poisťovacej činnosti poisťovateľa v súvislosti s uzavretou poistnou zmluvou. Sťažnosť môže byť podaná písomne (na adresu sídla poisťovateľa alebo na ktorékoľvek obchodné miesto poisťovateľa), ústne, prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (e-mail), prostredníctvom webovej stránky poisťovateľa alebo telefonicky.

 2. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva, akej veci sa týka, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a v prípade podávania sťažnosti písomnou formou musí byť sťažovateľom podpísaná.

podľa predchádzajúcej vety predĺžiť, o čom bude sťažovateľ bezodkladne upovedomený. Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol sťažovateľ informovaný o výsledku prešetrenia sťažnosti.

6. Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa, v tej istej veci, ak v nej neuvádza nové skutočnosti.

7. Pri opakovanej sťažnosti poisťovateľ prekontroluje správnosť vybavenia predchádzajúcej sťažnosti. Ak bola predchádzajúca sťažnosť vybavená správne, poisťovateľ túto skutočnosť oznámi sťažovateľovi s odôvodnením a poučením, že ďalšie opakované sťažnosti odloží. Ak sa prekontrolovaním vybavenia predchádzajúcej sťažnosti zistí, že nebola vybavená správne, poisťovateľ opakovanú sťažnosť prešetrí a vybaví.

8. V prípade nespokojnosti sťažovateľa s vybavením jeho sťažnosti má sťažovateľ možnosť obrátiť sa na Národnú banku Slovenska a/alebo na príslušný súd.

Článok 17

Príslušnosť súdu

Pre poistnú zmluvu uzavretú podľa týchto VPP platí právo Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z poistnej zmluvy uzavretej podľa týchto VPP sa budú riešiť na príslušnom súde Slovenskej republiky.

Článok 18

Politicky exponovaná osoba

Poistník je povinný pri uzatvorení poistnej zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu, písomne oznámiť poisťovateľovi skutočnosti, ktoré by spôsobili, že poistník by bol považovaný za politicky exponovanú osobu v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. V prípade, že poistník neoznámi poisťovateľovi skutočnosti vyššie uvedené, bude považovaný za osobu, ktorá nie je politicky exponovanou osobou.

Článok 19

Spracúvanie osobných a iných údajov

Poisťovateľ je prevádzkovateľom v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „ZOOU“).
Poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb bez ich súhlasu a informovania v súlade so Zákonom o poisťovníctve v platnom a účinnom znení (ďalej len ako „Zákon o poisťovníctve“), ktorý je osobitným zákonom vo vzťahu k ZOOU.

Dotknutými osobami sú najmä poistník, poistený, osoba oprávnená na prevzatie poistného plnenia, ďalšie osoby uvedené v poistnej zmluve. Poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné a iné údaje dotknutých osôb v rozsahu stanovenom príslušnými právnymi predpismi. Zoznam a rozsah spracúvaných údajov je uverejnený na webovej stránke poisťovateľa.

Poisťovateľ je oprávnený požadovať a získavať kopírovaním, skenovaním alebo iným

 1. Poisťovateľ písomne poskytne sťažovateľovi 1. informácie o postupe pri vybavovaní sťažností a
  potvrdí doručenie sťažnosti, ak o to sťažovateľ požiada. 2.

 2. Sťažovateľ je povinný na požiadanie poisťovateľa
  doložiť bez zbytočného odkladu požadované doklady k podanej sťažnosti. Ak sťažnosť neobsahuje požadované náležitosti alebo sťažovateľ nedoloží doklady, poisťovateľ je oprávnený vyzvať a upozorniť sťažovateľa, že v 3. prípade, ak v stanovenej lehote nedoplní prípadne neopraví požadované náležitosti a doklady, nebude

  možné vybavovanie sťažnosti ukončiť a sťažnosť 4.

  bude odložená.

 3. Poisťovateľ je povinný sťažnosť prešetriť a

  informovať sťažovateľa o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30
  dní odo dňa jej doručenia. Ak si vybavenie 5. sťažnosti vyžaduje dlhšie obdobie, je možné lehotu

- 7 -

VPP CP- 16_10,5

zaznamenávaním osobné údaje z dokladu totožnosti (v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, prechodný pobyt, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti) a údaje v zmysle bodu 4 tohto článku z ďalších dokladov preukazujúcich tieto údaje.

 1. Poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje na účely identifikácie klientov a ich zástupcov a zachovania možnosti následnej kontroly tejto identifikácie, na účely uzavierania poistných zmlúv a správy poistenia, na účel ochrany a domáhania sa práv poisťovne voči jej klientom, na účel zdokumentovania činnosti poisťovne, na účely výkonu dohľadu nad poisťovňami a na plnenie povinností a úloh poisťovne podľa tohto Zákona o poisťovníctve alebo osobitných predpisov.

 2. Poisťovateľ je ďalej oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb bez ich súhlasu, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre plnenie poistnej zmluvy, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou a pri rokovaniach o zmene poistnej zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby. Spracúvanie osobných údajov na iné účely je možné na základe súhlasu dotknutej osoby.

 3. Poistník berie uzavretím poistnej zmluvy na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať jeho osobné údaje a iné údaje v rozsahu a na účely uvedené v týchto poistných podmienkach a/alebo príslušných právnych predpisoch; poistník je povinný poskytnúť tieto údaje poisťovateľovi a umožniť poisťovateľovi získať ich kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním. V prípade využitia elektronickej komunikácie s poisťovateľom sú poistník, poistený alebo iné oprávnené osoby povinní nezasielať rodné číslo.

 4. Poistník je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi akúkoľvek zmenu svojich údajov v zmysle bodu 4 tohto článku, ako aj zmenu údajov ostatných dotknutých osôb.

10. Poisťovateľ je povinný uschovávať a ochraňovať pred poškodením, pozmenením, zničením, stratou, odcudzením, vyzradením, zneužitím a neoprávneným sprístupnením poistné zmluvy vrátane ich zmien a s nimi súvisiacich dokladov, počas trvania poistenia a po zániku poistenia do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv z poistnej zmluvy, najmenej však desať rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom.

11. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa najmä potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané, presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie, zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jej osobných

údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti (ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby).

12. Zoznam tretích strán, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje dotknutých osôb, okruh príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, okruh sprostredkovateľov a informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín poisťovateľ uverejňuje na svojej webovej stránke.

13. Poistník uzavretím poistnej zmluvy súhlasí, aby poisťovateľ zaznamenával akúkoľvek komunikáciu prebiehajúcu medzi ním a poisťovateľom prostredníctvom dostupných technických prostriedkov a uchovával tieto záznamy z dôvodu bezpečnosti a za účelom ich použitia v prípade sporu alebo sťažnosti. Uvedené sa vzťahuje aj k súhlasu inej osoby, ktorej údaje sú uvedené v poistnej zmluve alebo osoby oprávnenej na prevzatie poistného plnenia.

Časť II
Poistenie liečebných nákladov

Článok 1

Predmet a rozsah poistenia

 1. Z poistenia liečebných nákladov má poistený právo na úhradu nevyhnutných nákladov na neodkladné ošetrenie poisteného a ostatných nákladov definovaných v čl. 3 tejto časti VPP, ktoré vznikli v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo úmrtia poisteného v zahraničí.

 2. Nevyhnutné náklady na neodkladné ošetrenie sú náklady z lekárskeho hľadiska nevyhnutne potrebné na odvrátenie ohrozenia života alebo poškodenia zdravia poisteného.

 3. V štáte, v ktorom má poistený trvalý pobyt alebo ktorého má štátne občianstvo, platí poistenie liečebných nákladov len v prípade, ak je zdravotne poistený v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte Európskej únie. Poistná ochrana v poistení liečebných nákladov sa nevzťahuje na územie toho štátu, v ktorom vzniká poistenému povinnosť odvodov na zákonné zdravotné alebo obdobné poistenie.

 4. Rozsah poistenia je dohodnutý v poistnej zmluve. Článok 2

  Poistná udalosť

1. Poistnou udalosťou v poistení liečebných nákladov je úraz, choroba alebo úmrtie poisteného, ktoré nastali mimo územia Slovenskej republiky počas trvania poistenia, a ktoré vyžadujú okamžité lekárske ošetrenie alebo hospitalizáciu alebo prepravu poisteného, a v dôsledku ktorých vzniká povinnosť poisťovateľa uhradiť nevyhnutné náklady podľa týchto VPP.

page8image43744 page8image43904

- 8 -

VPP CP- 16_10,5

2. Poistnou udalosťou sa rozumie aj závažné ochorenie alebo úmrtie dospelej osoby, ktorá cestuje spolu s neplnoletým poisteným a v dôsledku tohto ochorenia alebo úmrtia dospelej osoby zostane neplnoletý poistený v zahraničí bez sprievodu rodinného príslušníka, zákonného zástupcu či inej poverenej osoby.

Článok 3

Poistné plnenie

1. Ak vzniknú náklady podľa čl. 2 tejto časti VPP, poisťovateľ uhradí poistenému preukázané nevyhnutné náklady na:

 1. a) ambulantné ošetrenie;

 2. b) hospitalizáciu a lekárske ošetrovanie počas hospitalizácie; miesto hospitalizácie musí byť všeobecne uznávané ako nemocnica, musí mať stále zodpovedné lekárske vedenie a trvale prítomného službukonajúceho lekára, musí disponovať dostatočnými diagnostickými a terapeutickými možnosťami a využívať vedecky uznávané a klinicky vyskúšané metódy. Je potrebné využiť najbližšiu nemocnicu nachádzajúcu sa v mieste poistnej udalosti alebo ďalšiu najbližšiu nemocnicu. Ak bude pobyt v nemocnici trvať pravdepodobne dlhšie ako 3 dni, musí byť podľa možnosti čo najskôr informovaný poisťovateľ alebo asistenčná spoločnosť, inak môže nastať strata poistnej ochrany alebo krátenie poistného plnenia;

 3. c) lieky predpísané lekárom v súvislosti s poistnou udalosťou;

 4. d) preprava poisteného do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia spôsobom ktorý určí lekár;

 5. e) repatriáciu poisteného v prípade, keď nebude môcť zo zdravotných dôvodov použiť pôvodne plánovaný dopravný prostriedok;

 6. f) na repatriáciu telesných pozostatkov a batožiny poisteného do miesta bydliska v prípade úmrtia poisteného;

 7. g) ambulantné ošetrenie zubov v rozsahu prvej pomoci alebo v dôsledku úrazu, ak dôvodom ošetrenia nie je zanedbaná starostlivosť zo strany poisteného, resp. nedokončená liečba v Slovenskej republike;

 8. h) dopravu neplnoletých poistených detí do miesta ich bydliska a cestu ich opatrovníka, ak je z dôvodu poistnej udalosti potrebný pre dopravu detí opatrovník;

 9. i) návrat spolupoistenej osoby, ak táto musí svoj rezervovaný pobyt predčasne ukončiť z dôvodu doprovodu pri prevoze poisteného alebo na základe nemocničného pobytu poisteného musí pobyt predĺžiť. Cesta domov sa organizuje v najkratšom možnom termíne a uskutoční sa primeraným dopravným prostriedkom; nahradené budú tie náklady, ktoré vzniknú nepoužiteľnosťou alebo iba čiastočnou použiteľnosťou rezervovaných a zaplatených leteniek alebo cestovných lístkov na spiatočnú cestu. Do ambulantných lietadiel možno vziať

ďalšiu osobu len po odsúhlasení asistenčnou

spoločnosťou a dopravnou spoločnosťou;
j) dopravu a ubytovanie opatrovníka neplnoletého poisteného; V prípade poistnej udalosti podľa čl. 2 ods.2 tejto časti VPP, poisťovateľ organizuje dopravu a uhradí náklady na dopravu opatrovníka neplnoletého poisteného do miesta nemocničného pobytu a odtiaľ späť do bydliska opatrovníka a náklady na ubytovanie opatrovníka. Nákladmi na dopravu opatrovníka sa rozumejú náklady na cestovný lístok prípadne letenku ekonomickej triedy z miesta bydliska opatrovníka do miesta dočasného pobytu neplnoletého poisteného a taktiež náklady na cestovný lístok alebo letenku ekonomickej triedy z miesta dočasného pobytu neplnoletého poisteného späť do miesta bydliska opatrovníka. Opatrovníkom sa rozumie rodinný príslušník alebo iná osoba určená zákonným zástupcom neplnoletého poisteného alebo osoba určená rozhodnutím súdu. Ďalej poisťovateľ organizuje a hradí náklady na dopravu do miesta bydliska aj pre neplnoletého poisteného, pokiaľ nie je možné využiť pôvodný dopravný prostriedok. Nákladmi na ubytovanie opatrovníka sa rozumejú náklady, ktoré vzniknú opatrovníkovi v mieste dočasného pobytu

neplnoletého poisteného;
k) dopravu a ubytovanie príbuzného/blízkej osoby

poisteného;
Ak trvá nemocničný pobyt poisteného v zahraničí dlhšie ako 10 dní, poisťovateľ organizuje dopravu a uhradí náklady na dopravu príbuzného/blízkej osoby do miesta nemocničného pobytu poisteného a odtiaľ späť do jeho bydliska. Nákladmi na dopravu príbuzného/blízkej osoby poisteného sa rozumejú náklady na cestovný lístok, prípadne letenku ekonomickej triedy z miesta bydliska príbuzného/blízkej osoby poisteného do miesta hospitalizácie poisteného a taktiež náklady na cestovný lístok alebo letenku ekonomickej triedy z miesta hospitalizácie poisteného späť do miesta bydliska príbuzného/blízkej osoby

- 9 -

VPP CP- 16_10,5

poisteného. Nákladmi
príbuzného/blízkej osoby
rozumejú náklady,
príbuznému/blízkej osobe v mieste hospitalizácie poisteného. Tieto náklady sú hradené najdlhšie do ukončenia hospitalizácie poisteného.

Ak je poistený:

 • - hospitalizovaný v krajine, kde sa štandardne

  stará o pacienta príbuzný/blízka osoba

 • - alebo sa jedná o infekčné ochorenie s nariadenou karanténou a nie je možný

  transport

 • - alebo je poistený prepustený z nemocnice,

  čaká na repatriáciu a nie je schopný sa sám

  o seba postarať

 • - alebo je nutný doprovod pri repatriácii

  skracuje sa podmienka vzniku nároku na dopravu a ubytovanie príbuzného/blízkej

na ubytovanie poisteného sa ktoré vzniknú

osoby poisteného podľa tohto bodu na

trvanie nemocničného pobytu viac ako 5 dní. l) denné nemocničné dávky na každý deň hospitalizácie trvajúcej viac ako 3 dni, maximálne však 30 dní od začiatku pobytu

poisteného v nemocnici;
m) náklady na vycestovanie a pobyt zastupujúceho

zamestnanca; Ak poistený v dôsledku náhleho ochorenia alebo úrazu v zahraničí zomrel, resp. bol hospitalizovaný, uhradí poisťovateľ náklady na cestu, ubytovanie a stravovanie zastupujúceho zamestnanca vyslaného na cieľové miesta podľa cestovného príkazu pôvodne vyslaného zamestnanca. Ak poistenému zomrela v Slovenskej republike počas trvania zahraničnej cesty blízka osoba, uhradí poisťovateľ poistenému náklady na spiatočnú cestu, ak nemohol byť použitý pôvodný spôsob dopravy.

Plnenie pre písm. a) až d) tohto bodu sa poskytuje iba za náklady, ktoré vznikli v priamej súvislosti s poistnou udalosťou, a ktoré vznikli v dobe 30 kalendárnych dní nasledujúcich po dni vzniku poistnej udalosti.

2. Poisťovateľ poskytuje poistné plnenie z poistenia liečebných nákladov iba do výšky skutočne vynaložených nákladov, a to po odpočítaní čiastky, ktorá bola poistenému vyplatená príslušnou zdravotnou poisťovňou. Poistený je povinný predložiť všetky príslušné doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada, a to i dodatočne.

Článok 4

Poistná suma

Poistná suma pre poistenie liečebných nákladov je uvedená v OPP a predstavuje hornú hranicu plnenia na jednu poistnú udalosť, ak nie je v poistnej zmluve alebo OPP dojednané inak.

Článok 5

Povinnosti poisteného

1. Poistený je povinný v prípade poistnej udalosti:
a) informovať poisťovateľa alebo jeho zahraničného zástupcu telefonicky alebo písomne a vyžiadať si jeho súhlas v nasledovných

prípadoch:

 • - náročnejšie, opakované ambulantné výkony;

 • - úhrada za výkony nad 300,- EUR;

 • - hospitalizácia;

 • - poistná udalosť na cestách mimo Európy;

 • - nutnosť zabezpečenia prevozu do Slovenskej

  republiky (vrátane prevozu telesných

  pozostatkov a batožiny v prípade smrti); Výnimkou sú nepredvídateľné ambulantné ošetrenia alebo lekárska pomoc, ktoré boli potrebné k odvráteniu akútneho nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia a opatrenia na odstránenie akútnych bolestí.

  b) vykonať všetko pre odvrátenie poistnej udalosti a pre zníženie rozsahu jej následkov, predovšetkým bez zbytočného odkladu vyhľadať

2. 3.

1.

po úraze alebo vzniku ochorenia lekárske

ošetrenie;
c) riadiť sa pokynmi poisťovateľa a zahraničného

zástupcu poisťovateľa;
d) účinne spolupracovať s ošetrujúcim lekárom,

poisťovateľom a jeho zahraničným zástupcom, aby sa náklady na plnenie z poistnej udalosti bezdôvodne nezvyšovali;

e) udeliť súhlas ošetrujúcemu lekárovi, aby poskytol poisťovateľovi na jeho požiadanie informácie o zdravotnom stave poisteného;

f) pravdivo informovať poisťovateľa alebo jeho zástupcu o poistnej udalosti;

g) predložiť nasledovné doklady (musí byť uvedený dátum, pečiatka a podpis):

 • - originály lekárskej správy s uvedením

  diagnózy a zoznam vykonaných lekárskych

  výkonov;

 • - originálny účet za ošetrenie, pobyt v

  nemocnici, za lieky predpísané lekárom a za

  prevoz;

 • - vyplnené tlačivo Oznámenie o poistnej

  udalosti;
  h) odovzdať poisťovateľovi všetky účty zaslané

  poistenému na jeho adresu bez akéhokoľvek

  odkladu.
  V poistnej zmluve môže poisťovateľ uviesť ďalšie povinnosti, ktoré dopĺňajú VPP.
  Ak poistený poruší niektorú z povinností uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku, nie je poisťovateľ povinný uhradiť náklady spojené s poistnou udalosťou. Poisťovateľ nie je povinný uhradiť rozdiel medzi zvýšenými a primeranými nákladmi, ak zvýšené náklady vznikli nedodržaním povinností poisteného.

  Článok 6

  Výluky z poistenia

  Okrem výluk uvedených v Časti I, čl. 9 týchto VPP je poisťovateľ zbavený povinnosti poskytnúť poistné plnenie tiež v prípadoch, keď poistený utrpel úraz alebo ochorenie v súvislosti s:

 1. a) vedomým poškodením zdravia;

 2. b) výtržnosťou, ktorú vyvolal alebo v súvislosti s

  trestnou činnosťou, ktorú spáchal;

 3. c) občianskymi nepokojmi, na ktorých sa priamo

  podieľal;

 4. d) vlastným konaním, ktorým vedome nedodržal

  zákonné ustanovenia platné v danej krajine (napr. pri riadení motorového vozidla bez príslušného oprávnenia);

 5. e) vykonávaním manuálnej práce, ak nie je v poistnej zmluve alebo OPP dojednané inak;

 6. f) vykonávaním profesionálneho alebo výkonnostného športu po dobu účasti na súťažiach a príprav na ne, ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak;

 7. g) vykonávaním rizikovej činnosti Rizikové športy (skupina 1 a skupina 2) vo voľnom čase, ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak;

 8. h) účasťou na organizovaných športových podujatiach, športových pretekoch a tréningoch

- 10 -

VPP CP- 16_10,5

k nim, ak nie je v poistnej zmluve dojednané

inak.
2. Poisťovateľ je zbavený povinnosti poskytnúť

poistné plnenie, ak ide o:

 1. a) vyšetrenie (vrátane laboratórneho a

  ultrazvukového) na zistenie tehotenstva, interrupciu, akúkoľvek komplikáciu v súvislosti s tehotenstvom po 24. týždni tehotenstva vrátane pôrodu, vyšetrenie a liečbu neplodnosti a umelé oplodnenie, cytológiu;

 2. b) náklady v zmysle čl. 5 ods. 1 písm. a) tejto časti, ak boli vynaložené bez súhlasu poisťovateľa alebo jeho zahraničného zástupcu;

 3. c) akýkoľvek druh ošetrenia zubov a služieb s ním spojených s výnimkou nákladov v zmysle čl. 3 ods. 1 písm. g);

 4. d) estetické a plastické operácie;

 5. e) vykonanie úkonov mimo zdravotníckeho

  zariadenia, ktoré nevykonáva lekár alebo zdravotná sestra s potrebnou kvalifikáciou alebo liečenie, ktoré nie je vedecky alebo lekársky uznávané;

 6. f) preventívne prehliadky, kontrolné vyšetrenia, lekárske vyšetrenia a očkovanie nesúvisiace s náhlym ochorením alebo úrazom, ako aj očkovania proti cudzokrajným chorobám;

 7. g) rehabilitáciu, fyzioterapiu, kúpeľnú liečbu alebo nadštandardnú starostlivosť;

 8. h) chiropraktické výkony, výcvikovú terapiu alebo nácvik sebestačnosti;

 9. i) náhrady na zhotovenie a opravy protéz

d) liečebnej starostlivosti, ak sa táto stala jediným cieľom alebo jedným z hlavných cieľov cesty poisteného, alebo ak ide o liečebnú starostlivosť, o ktorej pred začatím cesty bolo známe, že sa musí v dobe trvania pobytu v zahraničí uskutočniť.

4. Ak je v poistnej zmluve dojednané rozšírené krytie „Šport“, vzťahuje sa poistná ochrana aj na výkon rizikových športov skupiny 1, ak poistený nie je profesionálnym športovcom a športová činnosť nie je vykonávaná na organizovaných športových podujatiach, športových pretekoch a tréningoch k nim. Rizikové športy skupiny 2 sa nepoisťujú.

5. Ak je v poistnej zmluve dojednaná riziková činnosť „Manuálna práca“, vzťahuje sa poistná ochrana aj na poistné udalosti, ktoré vzniknú v súvislosti s výkonom manuálnej práce . Poistná ochrana neplatí pre nasledovné profesie: tunelári, baníci, speleológovia, záchranári, pyrotechnici, vodiči kamiónovej / nákladnej dopravy, vodiči autobusovej dopravy, lovci, jednotky ozbrojených síl, ak nie je v poistnej zmluve alebo OPP dojednané inak.

Článok 7

Požadované doklady pre výplatu poistného plnenia

Poistený je povinný predložiť poisťovateľovi pred výplatou poistného plnenia nasledovné doklady, ak ich

(ortopedických, zubných), okuliarov, kontaktných načúvacích prístrojov;

ortéz, šošoviek

epitéz, alebo

už -
-

-

- - -

nepredložil:
vyplnený formulár „Oznámenie o poistnej udalosti“; originály lekárskej správy s uvedením diagnózy a zoznam vykonaných lekárskych výkonov;
originálne účty za ošetrenie, pobyt v nemocnici, za lieky predpísané lekárom a za prevoz;
cestovné lístky;
doklad o zaplatení ubytovania;
v prípade úmrtia úmrtný list a list/doklad o prehliadke mŕtveho.

Časť III.
Poistenie pátrania a záchrany

Článok 1

Predmet a rozsah poistenia

Predmetom poistenia sú preukázané a nevyhnutné náklady na záchrannú činnosť, ktoré sú vynaložené v prípade bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia poisteného:

 • - horskou službou v horskej oblasti na území Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v platnom znení;

 • - záchrannou službou na území mimo Slovenskej republiky.

  Rozsah poistenia je dohodnutý v poistnej zmluve.

 1. j) podporné lieky, vitamínové alebo antikoncepčné preparáty a voľne predajné lieky;

 2. k) zakúpenie liekov na choroby, ktoré boli známe už pred začiatkom pobytu;

 3. l) pohlavné choroby, vrátane infikovania vírusom HIV a ochorenie AIDS;

 4. m) náklady repatriácie poisteného cudzieho štátneho príslušníka v prípadoch, keď nebude môcť zo zdravotných dôvodov použiť pôvodne plánovaný dopravný prostriedok do miesta bydliska mimo územia Slovenskej republiky;

 5. n) náklady repatriácie telesných pozostatkov poisteného cudzieho štátneho príslušníka do miesta bydliska mimo územia Slovenskej republiky.

3. Poisťovateľ nie je povinný plniť v prípade, ak náklady liečenia vznikli v dôsledku:

 1. a) liečebnej starostlivosti súvisiacej s ošetrením

  úrazu alebo ochorenia, ktoré existovalo, bolo alebo mohlo byť zistené alebo zjavné pred začiatkom platnosti poistenia,

 2. b) liečenia či operácie chronického alebo iného ochorenia, ak toto ochorenie v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov vyžadovalo hospitalizáciu, malo progresívny charakter alebo vyžadovalo zmeny v liečbe alebo užívaní liekov,

 3. c) ochorenia recidivujúceho charakteru v posledných 12 mesiacoch,

1.

2.

page11image44920 page11image45080

- 11 -

VPP CP- 16_10,5

Článok 2

Územná platnosť poistenia pri cestovnom poistení na dobu neurčitú

Poistenie pátrania a záchrany sa pri cestovnom poistení na dobu neurčitú vzťahuje aj na poistné udalosti, ktoré nastanú v horskej oblasti na území Slovenskej republiky počas platnosti poistenia.

Článok 3

Poistná udalosť

Poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisteného uhradiť v zmysle čl.1 tejto časti VPP horskej službe alebo záchrannej službe náklady za záchrannú činnosť vykonanú v prospech poisteného počas poistnej doby.

Článok 4

Poistné plnenie

 1. Poistné plnenie na území Slovenskej republiky (iba v cestovnom poistení na dobu neurčitú v zmysle príslušných OPP) Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie tým, že hradí:

  1. a) nevyhnutné a odôvodnené náklady spojené so záchrannou činnosťou pracovníkov horskej služby v horskej oblasti s použitím primeraných špecifických prostriedkov;

  2. b) prepravu z horskej oblasti do zdravotníckeho, resp. ubytovacieho zariadenia primeraným dopravným prostriedkom;

  3. c) nevyhnutné ošetrenie vykonané horskou službou, za účelom odvrátenia nebezpečenstva ohrozenia života alebo akútnych bolestí.

 2. Poistné plnenie mimo územia SR (v krátkodobom aj cestovnom poistení na dobu neurčitú v zmysle príslušných OPP) Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie tým, že hradí:

  1. náklady spojené so záchrannou činnosťou pracovníkov záchrannej služby s použitím primeraných špecifických prostriedkov;

  2. prepravu do ubytovacieho zariadenia primeraným dopravným prostriedkom.

  3. Ak poistený sám čiastočne alebo úplne uhradil náklady na záchrannú činnosť, má nárok na poistné plnenie za uhradenú časť nákladov.

   Článok 5

   Poistná suma

Poistná suma je stanovená v OPP a predstavuje hornú hranicu plnenia na jednu poistnú udalosť, ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak.

Článok 6

Výluky z poistenia

1. Okrem výluk uvedených v Časti I, čl. 9 týchto VPP sa poistenie nevzťahuje tiež na náklady na záchranu, ktoré vznikli:

a) zneužitím linky tiesňového volania tým, že poistený úmyselne vyžiadal pomoc, ktorá nebola potrebná podľa týchto VPP;

b) v súvislosti s pohybom poisteného v horskom teréne v Slovenskej republike, ak bol vyhlásený 4. a vyšší stupeň lavínového nebezpečenstva alebo iné nebezpečenstvo;

c) zásahom na vyznačených lyžiarskych tratiach v Slovenskej republike počas prevádzkového času (tieto náklady hradia prevádzkovatelia horských dopravných zariadení);

d) pri zabezpečení prvej pomoci a odbornej lekárskej pomoci v ubytovacom a stravovacom zariadení.

e) vykonávaním profesionálneho alebo výkonnostného športu po dobu účasti na súťažiach a príprav na ne, ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak;

f) vykonávaním rizikovej činnosti Rizikové športy (skupina 1 a skupina 2) vo voľnom čase, ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak;

g) v súvislosti s účasťou na organizovaných športových podujatiach, športových pretekoch a tréningoch k nim, ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak.

2. Ak je v poistnej zmluve dojednané rozšírené krytie „Šport“, vzťahuje sa poistná ochrana aj na výkon rizikových športov skupiny 1, ak poistený nie je profesionálnym športovcom a športová činnosť nie je vykonávaná na organizovaných športových podujatiach, športových pretekoch a tréningoch k nim. Rizikové športy skupiny 2 sa nepoisťujú.

Článok 7

Požadované doklady pre výplatu poistného plnenia

Poistený je povinný predložiť poisťovateľovi pred výplatou poistného plnenia nasledovné doklady:

 • - správu o vykonaní záchrannej činnosti, vydanú

  príslušnou záchrannou službou;

 • - doklady o úhrade nákladov za záchrannú činnosť.

  Časť IV. Úrazové poistenie

  Článok 1

  Predmet a rozsah poistenia

 1. Predmetom poistenia sú:
  a) smrť poisteného v dôsledku úrazu; b) trvalé následky úrazu poisteného.

 2. Rozsah poistenia je dohodnutý v poistnej zmluve. Článok 2

  Časový rozsah platnosti poistenia

1. Poistenie začína okamihom nastúpenia na cestu, najskôr však dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.

page12image38736 page12image38896

- 12 -

VPP CP- 16_10,5

2. Poistenie zaniká okamihom návratu poisteného do miesta bydliska, najneskôr však dňom uvedeným v poistnej zmluve ako koniec poistenia.

Článok 3

Územná platnosť

Územná platnosť úrazového poistenia je v zmysle Časti I čl. 5, pričom sa poistenie vzťahuje aj na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky počas platnosti poistenia.

Článok 4

Poistná udalosť

Poistnou udalosťou je úraz poisteného, ak nastane počas doby trvania poistenia a jeho následok je smrť poisteného alebo vznik trvalých následkov úrazu.

Článok 5
Poistné plnenie - Smrť poisteného v dôsledku úrazu

Ak zomrie poistený do 1 (slovom: jedného) roku od poistnej udalosti na následky úrazu, ktorý bol poistnou udalosťou, poisťovateľ vyplatí poistnú sumu dojednanú pre prípad smrti následkom úrazu tomu, komu po smrti poisteného vzniklo právo na plnenie.

Článok 6

Poistné plnenie – Trvalé následky úrazu

 1. Trvalými následkami sa rozumejú trvalé následky úrazu, ktoré už nie sú schopné zlepšenia, t.j. trvalé ovplyvnenie telesných a duševných funkcií poisteného. Stupeň trvalých následkov sa určuje v percentách. Na základe písomnej žiadosti poisteného o plnenie má poisťovateľ povinnosť plniť za trvalé následky vzniknuté následkom úrazu, ktoré objektívne nastali v priebehu jedného roku odo dňa úrazu. Poisťovateľ nemá povinnosť plniť za následky, ktoré sa po prvýkrát objektívne objavili po uplynutí jedného roka od úrazu. Plnenie za trvalé následky úrazu môžu byť poskytnuté v priebehu jedného roka odo dňa úrazu iba vtedy, ak je nielen preukázaný vznik trvalých následkov, ale aj lekársky jednoznačne stanovený stupeň následkov. Ak je zistený nástup trvalých následkov v priebehu jedného roku odo dňa úrazu, ale stupeň následkov ešte nie je lekársky jednoznačne stanovený, poskytne sa plnenie až po uplynutí jedného roku odo dňa úrazu. V tomto prípade stupeň trvalých následkov určuje poisťovateľ na základe interne platnej oceňovacej tabuľky pre hodnotenie trvalých následkov úrazu, ktorá tvorí prílohu č.1 týchto VPP. Jednotlivé percentuálne sadzby sa sčítajú, pričom poistné plnenie nesmie v žiadnom prípade presiahnuť 100 % dojednanej poistnej sumy. Poistné plnenie je splatné pri stupni trvalých následkov vyššom ako 10 %.

 2. Ak bol poistený postihnutý trvalými následkami už pred úrazom a ak sa zväčší rozsah trvalých následkov postihnutého orgánu následkom úrazu,

ktorý je poistnou udalosťou, určí sa stupeň predchádzajúcich následkov z doterajšej vady obdobne, ako je uvedené v tomto článku, a o takto zistený rozsah predchádzajúcich následkov sa zníži poistné plnenie.

3. Ak k následkom úrazu prispeli aj choroby alebo telesné vady poisteného, dochádza ku kráteniu plnenia v pomere k podielu spolupôsobenia choroby alebo telesnej vady.

4. Ak nie je stupeň trvalých následkov jednoznačný z hľadiska druhu a rozsahu následkov úrazu, má poisťovateľ i poistený právo na ďalšie lekárske preskúmanie stupňa trvalých následkov, a to do dvoch rokov odo dňa vzniku úrazu. Toto následné preskúmanie vykoná lekár určený poisťovateľom.

Článok 7

Poistné sumy

1. Ak utrpí poistený počas trvania poistenia úraz podľa čl. 4 tejto časti VPP a jeho následok je smrť poistného podľa čl. 5 tejto časti VPP, vyplatí poisťovateľ poistné plnenie vo výške poistnej sumy podľa príslušných OPP, ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak.

2. Ak utrpí poistený počas trvania poistenia úraz podľa čl. 4 tejto časti VPP a jeho následok sú trvalé následky u poistného podľa čl. 6 tejto časti VPP, vyplatí poisťovateľ poistné plnenie vo výške percenta z dohodnutej poistnej sumy podľa príslušných OPP, ktoré zodpovedá percentu trvalých následkov, ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak.

Článok 8

Výluky z poistenia

1. Okrem výluk uvedených v Časti I, čl. 9 týchto VPP je poisťovateľ zbavený povinnosti poskytnúť poistné plnenie tiež v prípadoch smrti alebo trvalých následkov, ktoré vznikli ako následok:

 1. a) choroby z povolania;

 2. b) vykonávania manuálnej práce, ak nie je v

  poistnej zmluve alebo OPP dojednané inak;

 3. c) vykonávaním profesionálneho alebo výkonnostného športu po dobu účasti na súťažiach a príprave na ne, ak nebolo v poistnej

  zmluve dojednané inak;

 4. d) vykonávania rizikovej činnosti Rizikové športy

  (skupina 1 a skupina 2) vo voľnom čase, ak

  nebolo v poistnej zmluve dojednané inak;

 5. e) účasti na organizovaných športových podujatiach, športových pretekoch a tréningoch k nim, ak nebolo v poistnej zmluve dojednané

  inak.

2. Ak je v poistnej zmluve dojednané rozšírené krytie

„Šport“, vzťahuje sa poistná ochrana aj na výkon rizikových športov skupiny 1, ak poistený nie je profesionálnym športovcom a športová činnosť nie je vykonávaná na organizovaných športových podujatiach, športových pretekoch a tréningoch k nim. Rizikové športy skupiny 2 sa nepoisťujú.

- 13 - VPP CP- 16_10,5

3. Ak je v poistnej zmluve dojednaná riziková činnosť „Manuálna práca“, vzťahuje sa poistná ochrana aj na poistné udalosti, ktoré vzniknú v súvislosti s výkonom manuálnej práce. Poistná ochrana neplatí pre nasledovné profesie: tunelári, baníci, speleológovia, záchranári, pyrotechnici, vodiči kamiónovej / nákladnej dopravy, vodiči autobusovej dopravy, lovci, jednotky ozbrojených síl, ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak.

Článok 9

Výplata poistného plnenia

1. Právo na poistné plnenie má poistený. V prípade smrti poisteného majú právo na poistné plnenie osoby určené podľa ustanovenia § 817 Občianskeho zákonníka.

2. Ak je poistená osoba cudzí štátny príslušník, poisťovateľ nehradí náklady na dopravu poisteného

z cudziny na územie Slovenskej republiky za účelom stanovenia trvalých následkov úrazu.

Článok 10

Požadované doklady pre výplatu poistného plnenia

Poistený je povinný predložiť poisťovateľovi pred výplatou poistného plnenia nasledovné doklady:

 • - vyplnené Oznámenie o poistnej udalosti;

 • - v prípade trvalých následkov v dôsledku úrazu

  doklad o tom, kedy a ako došlo k úrazu poisteného a potvrdenie o druhu a rozsahu trvalých následkov od odborného lekára, a to nahlásením na tlačive „Oznámenie o úraze“;

 • - v prípade úmrtia úmrtný list a list/doklad o prehliadke mŕtveho.

  Časť V.
  Poistenie batožiny a dokladov

  Článok 1

  Predmet a rozsah poistenia

1. Predmetom poistenia sú:

 1. a) veci osobnej potreby (t.j. oblečenie, obuv,

  toaletné potreby, okuliare, kufor, cestovná taška, lieky a cenné veci (hodinky, technické prístroje všetkého druhu s príslušenstvom, napr. fotografické, filmovacie, videoprístroje, laptopy, optické prístroje, zábavná elektronika, mobilné telefóny, športové náradie (bicykle, surfové dosky, lyže a pod.), hudobné nástroje), ktoré si poistený vzal so sebou na cestu a pobyt alebo ktoré si zakúpil počas cesty alebo pobytu;

 2. b) náklady súvisiace so zaobstaraním náhradných dokladov (t.j. občiansky preukaz a/alebo cestovný pas) v zahraničí v prípade poistnej udalosti;

 3. c) náklady vynaložené poisteným na nákup nevyhnutných odevov a toaletných potrieb v prípade neskorého dodania batožiny prepravnou spoločnosťou;

d) náklady na prevod finančných prostriedkov a poskytnutie zálohy v prípade finančnej núdze podľa čl .4 ods.2 tejto časti VPP;

e) veci slúžiace k výkonu povolania / zárobkovej činnosti.

2. Rozsah poistenia je dohodnutý v poistnej zmluve. Článok 2

Časový rozsah platnosti poistenia

1. Platnosť poistenia začína okamihom nastúpenia na cestu, najskôr však dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.

2. Platnosť poistenia končí okamihom návratu poisteného do miesta bydliska, najneskôr však dňom uvedeným v poistnej zmluve ako koniec poistenia.

Článok 3

Územná platnosť

Územná platnosť poistenia batožiny a dokladov je v zmysle Časti I čl. 5, pričom sa poistenie vzťahuje aj na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky počas platnosti poistenia.

Článok 4

Poistná udalosť

 1. Poistnou udalosťou je poškodenie, zničenie, strata alebo odcudzenie poistených vecí osobnej potreby a cestovných dokladov pri preukázaní cudzieho vplyvu.

 2. Poistná udalosť nastane aj vtedy, ak sa poistený počas cesty dostane do finančnej núdze z dôvodu straty, zničenia, poškodenia alebo odcudzenia jeho platobných prostriedkov určených na cestu, ak ku škodovej udalosti došlo bez jeho pričinenia.

 3. Poistnou udalosťou je aj nevydanie, resp. neskoré dodanie batožiny prepravnou spoločnosťou, ktorú poistený odovzdal pri nastúpení na cestu zo Slovenskej republiky do zahraničia alebo pri prestupe na iný dopravný prostriedok v zahraničí, okrem prípadu, keď batožina bola zabavená colným alebo iným štátnym orgánom. Za poistnú udalosť sa nepovažuje neskoré dodanie batožiny prepravnou spoločnosťou na ceste späť zo zahraničia do Slovenskej republiky.

page14image36280 page14image36440

- 14 -

VPP CP- 16_10,5

4. Poistenie sa dojednáva pre prípad:

 1. a) poškodenia udalosťou;

 2. b) poškodenia mechanicky

  potrubia;

 3. c) poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty

  vecí pri dopravnej nehode. Právo na poistné plnenie vzniká iba v dôsledku dopravnej nehody, ktorej účastníkom bol poistený. Na stratu vecí sa však poistenie vzťahuje, iba ak bol poistený pri tejto nehode v dôsledku úrazu zbavený možnosti veci si opatrovať (potrebné doložiť lekársku správu);

alebo

zničenia vecí zničenia vecí

živelnou

alebo poškodeného

vodou z vodovodného

 1. d) poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty vecí po úraze poisteného (potrebné doložiť lekársku správu);

 2. e) poškodenia, zničenia alebo odcudzenia poistených vecí, ku ktorým došlo v dobe, keď boli zverené dopravcovi k preprave na potvrdenku alebo podľa pokynov dopravcu uložené v priestore určenom pre spoločnú prepravu batožiny;

 3. f) poškodenia, zničenia alebo odcudzenia poistených vecí v dobe, keď boli odovzdané na potvrdenie do úschovne;

 4. g) lúpeže, ak bola oznámená polícii a poistník/poistený sa preukáže policajnou správou. Lúpežou je odcudzenie vecí spôsobom, pri ktorom páchateľ použil voči poistenému dokázateľné násilie alebo hrozbu násilia alebo využil náhlu fyzickú či psychickú tieseň poisteného. Použitie omamného, paralyzujúceho alebo obdobného prostriedku páchateľom voči poistenému musí byť dokázané.

 5. h) krádeže vecí vlámaním; Právo na plnenie vzniká iba vtedy, ak bola poistená vec odcudzená spôsobom, pri ktorom páchateľ preukázateľne prekonal prekážky chrániace poistené veci pred odcudzením, a to iba v zariadení, v ktorom bol poistený ubytovaný.

Za krádež vecí s prekonaním prekážok sa považuje zmocnenie sa vecí proti vôli ich držiteľa, pokiaľ boli:

 • - jednotlivo proti odcudzeniu zabezpečené alebo

 • - odcudzené násilným vniknutím do uzamknutých

  miestností vlámaním.
  Za krádež s prekonaním prekážok sa nepovažuje:

 • - odcudzenie vecí zo stanu, prívesu alebo

  obdobného zariadenia, majúceho nepevné steny či stropy z plachtovín a pod., a to ani vtedy, ak bol stan, príves alebo obdobné zariadenie uzamknuté;

 • - rozrezanie batožín, batohov a pod.;

 • - otvorenie batožiny, ktorá je zabezpečená

  zipsom, remienkami a pod.

5. Iba za nasledovných predpokladov sú poistené:

 1. a) hodinky, technické prístroje všetkého druhu s príslušenstvom (napr. fotografické, filmovacie, videoprístroje, laptopy, optické prístroje, zábavná elektronika, mobilné telefóny), športové náradie (bicykle, surfové dosky, lyže a pod.) a hudobné nástroje, ak:

  • - ich poistený v osobnej starostlivosti bezpečne vezie so sebou a dohliada na ne, aby odcudzenie treťou osobou bez prekonania prekážky nebolo možné;

  • - boli odovzdané ubytovaciemu zariadeniu, do stráženej šatne alebo úschovy batožín;

  • - sa nachádzajú v uzatvorenej a uzamknutej miestnosti a využijú sa všetky dostupné bezpečnostné zariadenia (sejfy, skrine atď.);

  • - sa nosia alebo používajú podľa určenia.

 2. b) v úschove dopravnej spoločnosti:

  - technické prístroje všetkého druhu s príslušenstvom (napr. fotografické, filmovacie, video zariadenia, laptopy, optické

prístroje, zábavná elektronika, mobilné telefóny) a športové náradie (bicykle, surfy, lyže a pod.), ak boli v uzamknutých priestoroch alebo schránkach.

Článok 5

Poistná ochrana v nestráženom odstavenom motorovom vozidle/prívese

1. Vozidlo (príves) sa považuje na účely týchto VPP za odstavené a nestrážené, keď ani poistený, ani ním poverená menom známa dôveryhodná osoba nebola nepretržite pri vozidle (prívese). Stráženie otvoreného miesta (t.j. miesta, ktoré nie je chránené závorami a pod.) na všeobecné použitie neplatí ako stráženie.

2. Poistná ochrana v zmysle tejto časti VPP nastáva, ak

a) sú veci uzavreté obalom z kovu, tvrdého plastu alebo sklom a nachádzajú sa v uzamykateľnom vnútornom alebo batožinovom priestore a všetky dané bezpečnostné zariadenia sa využili. Predmety sa musia skladovať v batožinovom priestore, ak taký existuje a úschova je v ňom možná, inak sa musia uložiť tak, aby ich zvonku nebolo vidieť;

b) sú veci uschované v uzamknutej, na vozidle namontovanej schránke z kovu alebo tvrdého plastu alebo sa nachádzajú v uzamknutom, bez použitia násilia nedemontovateľnom strešnom nosiči (lanková zámka nie je postačujúca);

c) úschova vecí pri ubytovaní alebo v úschovni batožín nie je možná, prípadne nie je vhodná, motorové vozidlo (príves) dokázateľne nebolo dlhšie ako 12 hodín odstavené a jeden z vymenovaných predpokladov v ods. 2.a) a 2.b) bol splnený.

3. Na jednostopovom motorovom vozidle prepravovaná cestovná batožina musí byť uložená v uzatvorených a uzamknutých schránkach z kovu alebo tvrdého plastu, ktoré sa nedajú nepovolene bez použitia násilia otvoriť alebo demontovať. Ostatné ustanovenia v odsekoch 1. a 2. platia primerane.

4. Pri nestráženom odstavenom motorovom vozidle (prívese) sa poistná ochrana nevzťahuje na technické prístroje akéhokoľvek druhu s príslušenstvom (napríklad fotografické, filmovacie, video zariadenia, laptopy, optické prístroje, zábavná elektronika, mobilné telefóny) a športové náradie (bicykle, surfové dosky, lyže a pod.), šperky, hodinky a kožuchy.

Článok 6

Poistné plnenie

1. Ak vzniklo právo na plnenie za poistnú udalosť, pri ktorej bola batožina odcudzená, poškodená, stratená alebo zničená, je poisťovateľ povinný vyplatiť poistenému sumu zodpovedajúcu cene, ktorú mala odcudzená, poškodená, stratená alebo zničená vec bezprostredne pred poistnou udalosťou (časová cena) zníženú o hodnotu

- 15 - VPP CP- 16_10,5

prípadných zvyškov odcudzenej, poškodenej, stratenej alebo zničenej veci. Celková výška plnenia poisťovateľa je ohraničená poistnou sumou dohodnutou v poistnej zmluve ako najvyššie plnenie za poistnú udalosť.

 1. Poisťovateľ uhradí náklady poisteného na zaobstaranie náhradných cestovných dokladov v zahraničí a náklady na dopravu poisteného do miesta najbližšieho zastupiteľstva Slovenskej republiky, ktoré poistenému vystaví náhradný cestovný doklad.

 2. Poisťovateľ uhradí poistenému v prípade neskorého dodania batožiny prepravnou spoločnosťou náklady vynaložené poisteným na nákup nevyhnutných odevov a toaletných potrieb.

 3. Ak sa poistený počas cesty dostane do finančnej núdze podľa čl. 4 ods.2 tejto časti VPP:

  1. a) poisťovateľ sprostredkuje kontakt medzi

   poisteným a jeho domácou bankou, je nápomocný pri doručení/prevode finančných prostriedkov poskytnutých z domácej banky a hradí náklady na prevod peňažných prostriedkov;

  2. b) ak nie je možné nadviazať kontakt s domácou bankou v priebehu 24 hodín, poskytne poisťovateľ poistenému zálohu až do dohodnutej sumy pre tento prípad a hradí náklady na prevod. Záloha sa poskytne iba proti potvrdeniu o prijatí a záväzku splatenia poisťovateľovi.

   Článok 7

   Poistná suma

Poistná suma je uvedená v príslušných OPP a predstavuje hornú hranicu plnenia na jednu poistnú udalosť, ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak.

1.

plnenia stratená alebo odcudzená vec našla, a to najneskôr do 5 dní od nájdenia tejto veci a v tomto prípade bez zbytočného odkladu vrátiť poisťovateľovi vyplatené poistné plnenie v celej výške;

f) v prípade poskytnutia zálohy podľa čl. 6 ods.4 tejto časti VPP vrátiť zálohu v celej výške poisťovateľovi do dvoch týždňov po návrate z cesty, najneskôr však do dvoch mesiacov od prijatia zálohy.

Článok 9

Výluky z poistenia

Okrem výluk uvedených v Časti I, čl. 9 týchto VPP sa poistenie nevzťahuje tiež na:
a) peniaze, šeky, ceniny, vkladné knižky, platobné

karty, obligácie, akcie, vkladové listy a obdobné cenné papiere, cestovné lístky, letenky a iné doklady, preukazy a dokumenty všetkého druhu, ani na náklady spojené so zaobstaraním náhradných dokumentov, s výnimkou cestových dokladov v súlade s týmito VPP;

b) veci zberateľského záujmu, šperky, kožuchy, starožitnosti, veci umeleckej a historickej hodnoty a iné cennosti;

c) motorové vozidlá, prívesy, motocykle, mopedy, malotraktory a obdobné zariadenia s vlastným pohonom, lietadlá, rogalá, lode, plavidlá a pod., vrátane ich príslušenstva;

d) veci slúžiace k výkonu povolania alebo zárobkovej činnosti, ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak;

e) zvieratá;
f) záznamy na nosičoch zvuku a záznamu,

prípadne na iných informačných a riadiacich

systémoch;
g) zbrane, ak nebolo v poistnej zmluve dojednané

inak.
Poisťovateľ nie je ďalej povinný poskytnúť plnenie v prípade, ak poistná udalosť vznikla:
a) z dôvodu ponechania si vecí vo verejnom

dopravnom prostriedku, na motorových člnoch, surfoch, bicykloch, lyžiach a na prostriedkoch určených na lietanie počas neprítomnosti poisteného;

b) tým, že poistená vec bola poškodená alebo zničená chybou materiálu, opotrebovaním, nevhodnou prepravou alebo zlým balením.

Článok 10

Požadované doklady pre výplatu poistného plnenia

Poistený je povinný predložiť poisťovateľovi pred výplatou poistného plnenia nasledovné doklady:

Článok 8

Povinnosti poisteného pri poistnej udalosti

1. Poistený je povinný:

 1. a) dbať podľa svojich možností, aby nenastala

  poistná udalosť, neporušovať predpisy a zmluvné povinnosti smerujúce k odvráteniu poistnej udalosti alebo k zmenšeniu nebezpečenstva jej vzniku;

 2. b) predložiť poisťovateľovi všetky vysvetlenia, spolupracovať pri zisťovaní príčin a rozsahu poistnej udalosti a predložiť všetky požadované doklady;

 3. c) bez meškania oznámiť orgánom polície krádež batožiny alebo lúpežné prepadnutie, ak bola pri ňom odcudzená batožina a vyžiadať si doklad o oznámení;

 4. d) pri úraze, kedy súčasne došlo k poškodeniu vecí osobnej potreby poisteného, za ktoré bude požadované plnenie poisťovateľa, vyhľadať bez zbytočného odkladu lekárske vyšetrenie a vyžiadať si od lekára potvrdenie o úraze. Pokiaľ by boli okolnosti prípadu vyšetrované políciou, vyžiadať si potvrdenie od policajného orgánu;

 5. e) oznámiť poisťovateľovi, ak sa po oznámení poistnej udalosti, resp. vyplatení poistného

1.

- 16 -

VPP CP- 16_10,5

2.

- -

vyplnený formulár "Oznámenie o poistnej udalosti";
doklad o spôsobe prekonania prekážok chrániacich veci pred odcudzením s potvrdením zoznamu odcudzených, poškodených, stratených alebo zničených vecí - policajnú

správu. Náklady spojené s obstaraním policajnej

správy, resp. výsledkov šetrenia hradí poistený;

 • - potvrdenie organizácie zodpovednej za škodu

  (ubytovacie zariadenie, hotel a pod.);

 • - potvrdenie prepravcu o preprave veci a jej

  poškodení, zničení alebo strate;

 • - dokumentácia okolností poistnej udalosti (napr.

  fotografie), ak je to vzhľadom k situácii možné;

 • - originál dokladu o zakúpení kufra alebo

  cestovnej tašky (neakceptuje sa paragón).

2. Ak si poistený uplatňuje náhradu nákladov podľa čl. 1 ods.1 písm. b) tejto časti VPP, je povinný predložiť poisťovateľovi pred výplatou poistného

plnenia tieto doklady:

 • - cestovné lístky z miesta pobytu poisteného v

  zahraničí do miesta zastupiteľstva Slovenskej republiky, ktoré vystavilo náhradný cestovný doklad;

 • - doklad o zaplatení poplatkov za vystavenie náhradného cestovného dokladu;

 • - vyplnený formulár „Oznámenie o poistnej udalosti“.

3. Ak si poistený uplatňuje poistné plnenie podľa čl. 1 ods.1 písm. c) tejto časti VPP, je povinný predložiť poisťovateľovi pred výplatou poistného plnenia tieto doklady:

 • - potvrdenie prepravnej spoločnosti o prevzatí a o nevydaní, resp. neskorom doručení batožiny;

 • - doklad o zakúpení nevyhnutných toaletných

  potrieb a odevov;

 • - vyplnený formulár „Oznámenie o poistnej

  udalosti“.

  Časť VI.
  Poistenie stornopoplatkov, poistenie prerušenia

  cesty a poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti

A. Poistenie stornopoplatkov, poistenie prerušenia cesty

Článok 1

Predmet a rozsah poistenia

 1. Predmetom poistenia je zájazd alebo iná cestovná cenina (cestovný lístok na vlak alebo autobus, letenka, lodenka, hotelový pobyt a pod.).

 2. Rozsah poistenia je dohodnutý v poistnej zmluve. Článok 2

  Časový rozsah platnosti poistenia

1. Pre poistenie stornopoplatkov sa začína poistná ochrana uzavretím poistenia a zaplatením poistného a končí sa nastúpením na cestu.

2. Pre poistenie prerušenia cesty sa poistná ochrana začína nastúpením na cestu a končí rezervovaným koncom cesty alebo skorším uplynutím poistenia.

3. Pre cesty, ktoré boli rezervované pred uzavretím poistenia a zaplatením poistného sa poistná ochrana začína až 10. dňom po uzavretí poistenia a zaplatení poistného (s výnimkou úmrtia alebo živelnej pohromy v zmysle čl. 3 tejto časti VPP).

Článok 3

Poistná udalosť

1. Poistná udalosť nastane, ak nie je možné nastúpiť na cestu alebo sa cesta musela prerušiť pre niektorý z nasledovných dôvodov:

 1. a) vážne akútne ochorenie alebo vážny akútny

  úraz poisteného, ktorý si vyžiadal jeho ošetrenie

  u odborného lekára;

 2. b) smrť poisteného;

 3. c) smrť blízkej osoby poisteného;

 4. d) hospitalizácia poisteného v dôsledku choroby

  alebo úrazu alebo závažné ochorenie blízkej osoby poisteného, ak išlo o bezprostredné ohrozenie života;

 5. e) znásilnenie poisteného;

 6. f) tehotenstvo poisteného, ktoré bolo zistené až po

  rezervácii cesty; Ak sa tehotenstvo zistilo ešte pred rezerváciou cesty, prevzatie nákladov na storno sa uskutoční iba vtedy, keď sa vyskytnú ťažké komplikácie v tehotenstve, ktoré musia byť lekársky potvrdené;

 7. g) krádež alebo vlámanie do miesta pobytu alebo sídla podniku, ktorý je vo vlastníctve poisteného, ak poistený preukáže, že z tohto dôvodu nemôže nastúpiť na cestu alebo sa cesta musí prerušiť;

 8. h) značná vecná škoda na vlastníctve poisteného alebo v mieste jeho bydliska následkom živelnej pohromy (požiar, povodeň a pod.), ak poistený preukáže, že z tohto dôvodu nemôže nastúpiť na cestu alebo sa cesta musí prerušiť;

 9. i) ak je znemožnená účasť na zájazde alebo sa cesta musí prerušiť v dôsledku toho, že v mieste, kam mal poistený vycestovať, je preukázateľne zvýšené nebezpečenstvo pobytu z dôvodu vojnových stavov, prírodných katastrof

a pod. (potrebné oficiálne odporúčanie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky necestovať do danej krajiny).

Článok 4

Poistné plnenie

V prípade vzniku poistnej udalosti poskytne poisťovateľ poistenému plnenie vo výške nevyhnutných nákladov, ktoré musel poistený vynaložiť v súvislosti so zrušením alebo prerušením cesty v zmysle čl. 1 tejto časti VPP, a to v súlade s podmienkami uvedenými v týchto VPP a OPP, ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak.

1. V prípade, keď bolo u poisťovateľa dojednaných viac poistení na rovnaké obdobie a pre to isté riziko, je poisťovateľ povinný plniť iba z jedného poistenia, a to do maximálnej poistnej sumy.

2. Pri krátkodobom cestovnom poistení platí poistná udalosť pre príslušného poisteného, jeho

page17image44224 page17image44384 page17image44544 page17image44704

- 17 - VPP CP- 16_10,5

rovnocenne poistených spolucestujúcich rodinných príslušníkov a maximálne tri ďalšie rovnocenne poistené osoby.

 1. Pri cestovnom poistení na dobu neurčitú platí poistná udalosť pre všetky spolucestujúce rovnocenne poistené osoby menovite uvedené v poistnej zmluve.

 2. Rovnocenne poistený je ten, kto je pre vzniknutú poistnú udalosť podľa čl.3, ods.1 poistený u poisťovateľa rovnako ako poistený.

 3. Poisťovateľ nahradí poistenému v rámci danej poistnej sumy po odpočítaní prípadnej dohodnutej spoluúčasti:

  1. a) pri odstúpení od cesty tie náklady na storno,

   ktoré v čase vzniku poistnej udalosti vzniknú v

   súvislosti so zrušením cesty;

  2. b) pri prerušení cesty

   • - zaplatené a nevyužité služby (bez lístka na spiatočnú cestu);

   • - predčasnou spätnou cestou vyvolané dodatočné cestovné náklady. Tým sa rozumejú náklady, ktoré vzniknú pre nepoužiteľnosť alebo iba čiastočnú použiteľnosť rezervovaných cestovných lístkov alebo iných cestovných cenín. Pri náhrade nákladov na spiatočnú cestu v súvislosti s druhom a triedou dopravného prostriedku berie poisťovateľ do úvahy rezervovanú kvalitu. Pri prerušení cesty z dôvodov uvedených v čl. 3, ods.1, písm. i) tejto časti VPP budú uhradené iba dodatočné cestovné náklady spôsobené spiatočnou cestou.

    Článok 5

    Výluky z poistenia

1. Poistnou udalosťou nie je:

 1. a) ak sú dôvodom na storno alebo prerušenie cesty

  zdravotné komplikácie v tehotenstve, ak v čase zakúpenia zájazdu alebo cestovnej ceniny boli tieto komplikácie poistenému známe;

 2. b) ak dôvod na storno alebo prerušenie cesty súvisí so zhoršením chronického a existujúceho ochorenia poisteného;

 3. c) ak dôvod na storno alebo prerušenie cesty súvisí s jedným z nasledovných ochorení/ošetrení poistených osôb: psychické ochorenie, dialýza, transplantácia orgánov, AIDS, schizofrénia;

 4. d) ak dôvod na storno alebo prerušenie cesty:
  - súvisí s jedným z nasledujúcich ochorení poistených osôb, ktoré si v posledných 12 mesiacoch pred nastúpením na cestu vyžadovali hospitalizáciu poisteného v dôsledku: srdcového ochorenia, mozgovej porážky, nádorových ochorení, diabetu (typ

  1), epilepsie, sklerózy multiplex;
  - už pri uzavretí poistenia sa vyskytoval alebo

  sa dal predvídať.

 5. e) ak cestovná kancelária odstúpi od cestovnej

  zmluvy.

2. Nárok na poistné plnenie z poistenia storna tiež nevzniká v prípade, ak poisťovateľom poverený odborný lekár/revízny lekár nepotvrdí cestovnú neschopnosť.

3. Nárok na poistné plnenie z poistenia storna tiež nevzniká v prípade, ak poistený zruší cestu alebo zájazd a súčasne nahlási cestovnej kancelárii (resp. inému poskytovateľovi cesty alebo zájazdu), že na zájazd za neho nastúpi iná osoba (náhradník).

Článok 6

Povinnosti poisteného pri poistnej udalosti

1. Ak nastane poistná udalosť, poistený je povinný:

 1. a) po vzniku poistnej udalosti rezerváciu cesty bezodkladne v mieste, v ktorom bola rezervovaná, stornovať, aby poplatky za storno

  boli čo najnižšie;

 2. b) poisťovateľa bezodkladne písomne vyrozumieť

  o poistnej udalosti s uvedením dôvodu na storno a priložiť potvrdenie o rezervácii a doklad o poistení;

 3. c) všetkých ošetrujúcich lekárov zbaviť povinnosti zachovávať mlčanlivosť, ak to je potrebné na posúdenie škody;

 4. d) pri nespôsobilosti cestovať zo zdravotných dôvodov priložiť k písomnému oznámeniu poistnej udalosti aj podrobný lekársky atest/správu;

 5. e) ak sa cesta musí prerušiť zo zdravotných dôvodov, dať si vystaviť od miestneho ošetrujúceho lekára príslušné potvrdenie (pozri čl. 3, ods.1 a), d), f) tejto časti VPP);

 6. f) na požiadanie poisťovateľa dať sa vyšetriť povereným odborným/revíznym lekárom.

  Článok 7

Požadované doklady pre výplatu poistného plnenia

Poistený je povinný predložiť poisťovateľovi pred výplatou poistného plnenia nasledovné doklady:

- 18 -

VPP CP- 16_10,5

- - -

- - -

-

- -

vyplnený formulár "Oznámenie o poistnej udalosti"; potvrdenie o zaplatení ceny zájazdu;
potvrdenie poistníka o stornovaní zájazdu s vyznačením dátumu stornovania;

potvrdenie príslušnej cestovnej kancelárie o výške požadovaných stornopoplatkov;
kópiu Zmluvy o obstaraní zájazdu, príp. iný doklad o zakúpení zájazdu;

lekársku správu s uvedením predpokladaného dátumu ukončenia liečenia, prípadne úmrtný list, alebo lekárske potvrdenie o predpísaných liekoch; ostatný dôkazný materiál, ktorý preukazuje dôvod a výšku nároku na poistné plnenie (napr. materská knižka, povolávací rozkaz, súdne predvolanie, maturitné vysvedčenie, úmrtný list);

policajnú správu, ak sú príčinou poistnej udalosti iné ako zdravotné dôvody, alebo
doklady o vzniku inej poistnej udalosti, ktorá znemožnila poistenému zrušiť plánovanú cestu

alebo zájazd, nevyužité cestovné lístky a poukazy na ubytovanie.

B. Poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti

Článok 1

Nezavinené zmeškanie dopravného prostriedku pri odchode

 1. Poistná udalosť
  Poistná udalosť nastane, keď sa príchod poisteného na miesto odchodu dopravného prostriedku preukázateľne oneskorí z nižšie uvedených dôvodov a tým dôjde k zmeškaniu rezervovaného odchodu:

  1. a) úraz alebo dopravná nehoda poisteného;

  2. b) technická porucha použitého verejného

   dopravného prostriedku;

  3. c) meškanie použitého verejného dopravného

   prostriedku.

  Skutkovú podstatu si treba dať potvrdiť v leteckej spoločnosti alebo u príslušného dopravcu.

 2. Poistné plnenie
  Uhradené budú potrebné a preukázané náklady na cestu na iné miesto odchodu dopravného prostriedku, ako aj prípadné dodatočné náklady na nevyhnutné prenocovanie a stravovanie až do dohodnutej poistnej sumy podľa príslušných OPP.

  Článok 2

  Oneskorený návrat do vlasti

 1. Poistná udalosť Poistná udalosť nastane, ak sa plánovaný príchod na domácu stanicu/letisko preukázateľne oneskorí, a preto nie je možná spiatočná cesta zo stanice /letiska do bydliska podľa pôvodného plánu bez prenocovania alebo táto nie je vhodná.

 2. Poistné plnenie Nahradené budú nevyhnutné náklady na taxík alebo namiesto toho potrebné a preukázateľné ďalšie náklady na nutné prenocovanie a stravovanie až do výšky dohodnutej poistnej sumy.

  Časť VII.
  Poistenie zodpovednosti za škodu

  Článok 1

  Predmet a rozsah poistenia

 1. Poistenie sa uzaviera pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe na živote, zdraví alebo zničením či poškodením veci, ktorú má táto osoba vo vlastníctve alebo v držbe.

 2. Predpokladom vzniku práva na poistné plnenie je súčasné splnenie nasledujúcich podmienok: ku

3.

4.

škode na živote, zdraví alebo zničeniu či poškodeniu veci inej osoby ako je poistený, došlo v dobe trvania poistenia, v súvislosti s činnosťou definovanou v čl. 1 ods. 3 tejto časti VPP, na území vymedzenom v poistnej zmluve.

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú:

 1. a) činnosťou v bežnom občianskom živote;

 2. b) vykonávaním turistickej činnosti;

 3. c) vlastníctvom alebo používaním bicyklov;

 4. d) vykonávaním športovej činnosti, používaním

  športového náradia vo vlastníctve poisteného.

Rozsah poistenia je dohodnutý v poistnej zmluve.

Článok 2

Škodová udalosť

- 19 -

VPP CP- 16_10,5

Škodovou udalosťou pre účely týchto VPP je udalosť oznámená poisteným (úraz, úmrtie, choroba, poškodenie alebo zničenie veci inej osoby), ku ktorej došlo v dobe trvania poistenia a ktorá vznikla v súvislosti s vykonávaním poistenej činnosti poisteného definovanej v čl. 1 ods. 3 tejto časti VPP na území vymedzenom v poistnej zmluve, a ktorá by mohla byť dôvodom vzniku povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie v zmysle poistnej zmluvy a týchto VPP. Nemusí byť totožná s poistnou udalosťou.

O vzniku škodovej udalosti musí byť zahraničný zástupca poisťovateľa ihneď informovaný poisteným.

Článok 3

Poistná udalosť

 1. Poistnou udalosťou je náhodná škodová udalosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie v zmysle poistnej zmluvy a podľa týchto VPP.

 2. Viaceré škody, ktoré vznikli z tej istej príčiny, sa považujú za jednu poistnú udalosť bez ohľadu na počet poškodených osôb.

  Článok 4

  Poistná suma

 1. Rozsah plnenia poisťovateľa, v akom je povinný nahradiť škodu za poisteného, je limitovaný rozsahom škody, za ktorú zodpovedá poistený poškodenému.

 2. Poistná suma je uvedená v príslušných OPP a predstavuje hornú hranicu plnenia poisťovateľa pri jednej poistnej udalosti, ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak.

  Článok 5

  Výluky z poistenia

page19image38608 page19image38768

1. Okrem výluk uvedených v Časti I, čl. 9 týchto VPP sa poistenie nevzťahuje na zodpovednosť za škodu:
a) prevzatú nad

predpismi;
b) prevzatú bez

rámec

stanovený

právnymi

predchádzajúceho poisťovateľa, resp. zahraničného zástupcu poisťovateľa; ak poistený prevezme

súhlasu

zodpovednosť za škodu bez súhlasu poisťovateľa, resp. zahraničného zástupcu, má poisťovateľ právo znížiť poistné plnenie;

c) spôsobenú držaním a/alebo používaním zbraní, lietadiel, plavidiel, motorových vozidiel alebo prívesov;

 1. d) spôsobenú pri výkone povolania, podnikania alebo inej zárobkovej činnosti;

 2. e) spôsobenú pri výkone poľovníckeho práva;

 3. f) spôsobenú znečistením životného prostredia (vody, ovzdušia, pôdy, hornín, fauny alebo flóry);

 4. g) spôsobenú domácimi zvieratami, za ktoré

  poistený zodpovedá;

 5. h) spôsobenú inému prenesením alebo rozšírením

  nákazlivej choroby;

 6. i) spôsobenú na požičaných, prenajatých

  hnuteľných veciach, napr. skútroch, surfoch, bicykloch, plavidlách, motorových vozidlách, športových potrebách a pod.;

 7. j) spôsobenú výkonom manuálnej práce;

 8. k) spôsobenú vykonávaním profesionálneho alebo výkonnostného športu po dobu účasti na organizovaných športových podujatiach, súťažiach a prípravách na ne, pokiaľ nebolo v

  poistnej zmluve dojednané inak;

 9. l) spôsobenú vykonávaním rizikovej činnosti

  Rizikové športy (skupina 1 a skupina 2) vo voľnom čase, ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak;

 10. m) spôsobenú na klenotoch alebo iných veciach umeleckej, historickej alebo zberateľskej hodnoty;

 11. n) v rozsahu, v akom vznikol nárok na plnenie z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla alebo z úrazového poistenia, ktoré je súčasťou sociálneho poistenia v zmysle príslušných právnych predpisov;

 12. o) vzniknutú v súvislosti s činnosťou, pri ktorej slovenské právne predpisy ukladajú povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu poistenia zodpovednosti za škodu.

 1. Ak je v poistnej zmluve dojednané rozšírené krytie „Šport“, vzťahuje sa poistná ochrana aj na výkon rizikových športov skupiny 1, ak poistený nie je profesionálnym športovcom a športová činnosť nie je vykonávaná na organizovaných športových podujatiach, športových pretekoch a tréningoch k nim. Rizikové športy skupiny 2 sa nepoisťujú.

 2. Škodové udalosti, ktoré nastali pred začiatkom poistenia, nie sú kryté.

 3. Poisťovateľ nehradí poistenému škodu, ktorú spôsobil:

  a) sebe samému, alebo
  b) osobám blízkym poistenému.

  Článok 6

  Povinnosti poisteného

2.

a) oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu, že uzatvoril ďalšie poistenie proti rovnakému nebezpečenstvu; pritom je povinný oznámiť poisťovateľovi názov ďalšieho poisťovateľa a výšku poistných súm;

b) dbať na to, aby škodová udalosť nenastala, predovšetkým musí dodržiavať všetky povinnosti uvedené v právnych predpisoch a iných záväzných normách, nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu hroziaceho nebezpečenstva, ani nesmie strpieť porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb;

c) ak už škodová udalosť nastala, urobiť potrebné opatrenia na zmiernenie následkov škody, podľa možnosti vyžiadať si k tomu pokyny poisťovateľa a postupovať v súlade s nimi, aby bola škoda čo najmenšia;

d) bez zbytočného odkladu poisťovateľovi písomne oznámiť, že nastala škodová udalosť a poskytnúť poisťovateľovi potrebnú súčinnosť pri vybavovaní tejto udalosti;

e) oznámiť poisťovateľovi, že poškodený uplatnil proti poistenému právo nárok na náhradu škody zo škodovej udalosti, vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške a poveriť poisťovateľa, aby za neho škodovú udalosť prerokoval, v priebehu šetrenia škodovej udalosti postupovať podľa pokynov poisťovateľa a predložiť v dohodnutej lehote, spravidla do 14 pracovných dní doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada;

f) bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi, že poškodený uplatňuje nárok na náhradu škody u oprávneného orgánu;

g) postupovať v konaní o náhrade škody v súlade s pokynmi poisťovateľa, predovšetkým nesmie bez súhlasu poisťovateľa zaviazať k náhrade premlčanej pohľadávky a nesmie bez súhlasu poisťovateľa uzatvoriť súdny zmier; proti rozhodnutiu príslušných orgánov, ktoré sa týkajú náhrady škody, je povinný včas sa odvolať, ak v odvolacej lehote nedostane iný pokyn poisťovateľa;

h) bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi, že v súvislosti so škodovou udalosťou sa začalo trestné konanie a poisťovateľa informovať o priebehu a výsledkoch tohto konania;

i) ak vzniklo v súvislosti so škodovou udalosťou podozrenie z trestného činu, oznámiť to bez zbytočného odkladu orgánom činným v trestnom konaní;

j) poskytnúť poisťovateľovi potrebnú súčinnosť a splniť všetky povinnosti, aby mal poisťovateľ možnosť zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou.

Ak poruší poistený, resp. poistník niektorú z povinností uvedených v týchto VPP a toto porušenie malo podstatný vplyv na vznik akejkoľvek škodovej udalosti alebo výšku plnenia poisťovateľa alebo týmto porušením prišlo k sťaženiu zistenia právneho dôvodu plnenia, rozsahu alebo výšky škody, poisťovateľ má voči

1. Popri
predpismi, týmito VPP, OPP a poistnou zmluvou, je poistník/poistený povinný:

povinnostiach stanovených

právnymi

- 20 -

VPP CP- 16_10,5

poistenému právo na náhradu až do výšky vyplateného poistného plnenia.

Časť VIII.
Poistenie opustenej domácnosti

Poistenie opustenej domácnosti sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre komplexné poistenie bývania DOMino 11 (ďalej len „VPP DOMino 11“), ak nie je v týchto VPP stanovené inak.

Pre účely poistenia opustenej domácnosti sa dojednáva nasledovné:

Článok 1

Začiatok a koniec poistenia

Odlišne od VPP DOMino 11 je začiatok a koniec poistenia stanovený v poistnej zmluve v zmysle VPP.

Článok 2

Doba trvania poistenia, poistné obdobie

1. Odlišne od VPP DOMino 11 sa poistenie dojednáva na dobu určitú.

2. Poistná doba je uvedená v poistnej zmluve. Článok 3

Predmet poistenia

Predmetom poistenia je trvalo obývaná domácnosť (podľa VPP DOMino 11, časť C. Osobitná časť Poistenie domácnosti) na území Slovenskej republiky, vo vlastníctve poisteného, špecifikovaná v poistnej zmluve, v ktorej má poistený svoje trvalé bydlisko.

Článok 4

Rozsah poistenia, limity poistného plnenia

Rozsah poistenia a limity poistného plnenia pre poistenie opustenej domácnosti sú zhodné so štandardným poistením domácnosti a sú uvedené vo VPP DOMino, časť C, článok III.

Článok 5

Poistná suma

Poistná suma pre poistenie opustenej domácnosti je stanovená v príslušných OPP a predstavuje hornú hranicu poistného plnenia za všetky poistné udalosti, ktoré nastanú počas jedného poistného obdobia.

Článok 6

Riziková zóna pre povodeň a záplavu

Pre účely poistenia opustenej domácnosti je riziková zóna pre povodne a záplavy stanovená so sublimitom poistného plnenia 80% z poistnej sumy stanovenej poisťovateľom (RZ 2).

Článok 7

Asistenčné služby

Poistený má nárok v prípade núdze na asistenčné služby v základnom rozsahu, ktoré poisťovateľ zabezpečuje prostredníctvom svojho zmluvného partnera. Rozsah a limity asistenčnej služby sú uvedené v Asistenčnom liste, ktorý je prílohou k poistnej zmluve.

Článok 8

Zvláštne dojednania

Pre účely poistenia opustenej domácnosti sa vypúšťajú nasledovné ustanovenia a povinnosti vyplývajúce z VPP DOMino 11:

 • - A. Všeobecná časť Článok IX, bod 1, písm. e

 • - B. Osobitná časť Poistenie nehnuteľnosti.

 • - D. Osobitná časť Poistenie zodpovednosti za škodu

  Ostatné ustanovenia VPP DOMino 11, ktoré nie sú touto časťou VPP upravené, sa použijú pre predmet poistenia bezo zmeny.

  Časť IX.
  Poistenie asistencie k vozidlu

  Článok 1

  Predmet poistenia

  Predmetom poistenia je viacstopové motorové vozidlo do 3,5 t , špecifikované v poistnej zmluve, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je poistený.

  Článok 2

  Poistná udalosť

  Poistnou udalosťou je udalosť, ktorej následkom je nepojazdnosť vozidla, napr.: porucha, nehoda, krádež (pokus o krádež), defekt pneumatiky, vybitie batérie, nedostatok a/alebo zámena pohonných hmôt.

  Článok 3

  Územná platnosť

  Poistenie sa dojednáva s územnou platnosťou na geografické územie Európa, pričom sa poistenie vzťahuje aj na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky počas platnosti poistenia.

  Článok 4

  Poistné plnenie a rozsah poistenia

  Ak nastane udalosť podľa čl. 2 tejto časti VPP, poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie v nasledovnom rozsahu:
  1. Telefonické informačné služby:

  a) vyhľadanie najbližšieho autorizovaného servisu;

  b) technická konzultácia prostredníctvom telefónu. 2. Technická pomoc:

  a) zorganizovanie opravy na mieste; cenu opravy, náhradných dielov a pohonných hmôt hradí poistený;

page21image35168 page21image35328 page21image35488 page21image35648

- 21 -

VPP CP- 16_10,5

 1. b) zorganizovanie a úhrada nákladov na odťah vozidla do najbližšieho autorizovaného či iného vhodného servisu;

 2. c) zorganizovanie a úhrada nákladov na úschovu vozidla (max. 3 dni).

 1. Náklady na náhradné ubytovanie alebo náhradnú dopravu (pri krádeži vozidla, resp. pokiaľ vozidlo nie je možné opraviť do 12 hodín):

  1. a) zorganizovanie a úhrada nákladov na

   poskytnutie náhradného vozidla (osobné / úžitkové vozidlo do 3,5 t vrátane) až na 5 dní; cenu pohonných hmôt hradí poistený;

  2. b) alebo zorganizovanie a úhrada nákladov na ubytovanie v hoteli kategórie nie vyššej ako *** na max. 5 dní;

  3. c) alebo zorganizovanie a úhrada nákladov na náhradnú dopravu do cieľa cesty alebo návrat do miesta bydliska poisteného v Slovenskej republike.

 2. Náklady na repatriáciu vozidla: - zorganizovanie a úhrada nákladov na odťah vozidla do autorizovaného servisu najbližšieho k miestu bydliska poisteného v Slovenskej republike v nasledovných prípadoch:

  1. a) ak by predpokladaná cena opravy vozidla v zahraničí prekročila 1 000 EUR;

  2. b) ak oprava vozidla nemôže byť dokončená do konca poistnej doby

 3. Náklady na vyzdvihnutie vozidla:

- v prípade využitia služby náhradná doprava do

cieľa cesty alebo návrat do miesta bydliska poisteného v Slovenskej republike (v zmysle ods.3 c) tohto článku), zorganizuje a uhradí náklady na dopravu jednej poistenej osoby za účelom vyzdvihnutia vozidla po oprave.

Článok 5

Poistná suma

Poistná suma je uvedená v príslušných OPP a predstavuje hornú hranicu plnenia na jednu poistnú udalosť.

Článok 6

Povinnosti poisteného

 1. Aby vznikol nárok poisteného na poistné plnenie v zmysle čl.4 tejto časti VPP, je poistený povinný kontaktovať asistenčnú spoločnosť, v opačnom prípade zaniká jeho právo na poskytnutie poistného plnenia. Ak sa s asistenčnou spoločnosťou preukázateľne nebolo možné spojiť a poistený si zabezpečí asistenčné služby individuálne, vykoná poistený úhradu nákladov za tieto služby na mieste dodávateľovi týchto služieb. Asistenčná spoločnosť následne vykoná úhradu takýchto nákladov iba v takej výške, v akej by uhradila rovnaké služby prostredníctvom jej vlastnej siete dodávateľov služieb.

 2. Pri telefonickom kontaktovaní asistenčnej spoločnosti alebo pri akejkoľvek inej forme spojenia, ktorú poistený použije pri svojej žiadosti o

asistenčné služby, uvedie poistený nasledujúce informácie:
- meno a priezvisko, resp. rodné číslo, resp. .

číslo poistnej zmluvy (ak je k dispozícii)
- ŠPZ vozidla
- miesto, kde sa vozidlo nachádza a telefónne

číslo, na ktorom je poistený zastihnuteľný
- stručný popis problému a povahy požadovanej

asistenčnej služby
- uvedie všetky informácie, o ktoré ho operátor

asistenčnej spoločnosti požiada, aby tak umožnil zásahovému vozidlu čo najrýchlejšiu dopravu na miesto asistenčnej udalosti.

Ak poistený neuvedie požadované informácie, resp. uvedie neúplné informácie, ktoré by asistenčnej spoločnosti nedovolili overiť nárok na poistné plnenie alebo zabezpečiť asistenčné služby podľa rozsahu zmluvy, vykoná asistenčná spoločnosť nutné kroky na odstránenie dôvodov, ktoré poistenému bránia pokračovať v ceste, avšak náklady dodávateľom týchto služieb je povinný uhradiť poistený. Až po overení nároku poisteného na asistenčné služby v plnom rozsahu, budú mu jeho vynaložené náklady uhradené.

Článok 7

Výluky z poistenia

Okrem výluk uvedených v Časti I, čl.9 týchto VPP sa nárok na poistné plnenie nevzťahuje na:
a) vozidlo, ktoré bolo riadené osobou, ktorá nie je

držiteľom platného vodičského oprávnenia

vydaného príslušným orgánom;
b) akúkoľvek škodu, ktorá vznikla v okamihu, keď bolo

vozidlo obsadené nedovolene vysokým počtom cestujúcich alebo zaťažené nad hmotnostný limit určený výrobcom;

c) vozidlo, ktoré bolo pri nastúpení na cestu v stave nespôsobilom na cestnú prevádzku a/alebo neprechádzalo pravidelnou servisnou údržbou podľa pokynu výrobcu;

d) škody vzniknuté v dôsledku použitia vozidla na motoristickú súťaž akéhokoľvek druhu.

Časť X.
Asistenčné služby – nadštandard

Článok 1

Poistná udalosť

Poistná udalosť nastane, ak poistenému hrozí uväznenie alebo bol vzatý do väzby v zahraničí. Za zahraničie sa na účely tejto časti VPP nepovažuje Slovenská republika a krajina, v ktorej má poistený svoje trvalé bydlisko.

Poisťovateľ poskytne asistenčné služby (poistné plnenie) na základe požiadavky poisteného.

Článok 2

Poistné plnenie a rozsah poistenia

page22image41880 page22image42040

- 22 -

VPP CP- 16_10,5

Poisťovateľ, resp. zahraničný zástupca poisťovateľa poskytne poistenému:

 1. a) pomoc pri zabezpečení právneho zástupcu, ako aj

  tlmočníka (úhradu za služby právnemu zástupcovi a/alebo tlmočníkovi si zabezpečí poistený na svoje náklady);

 2. b) zálohu na právneho zástupcu, prípadne na kauciu do výšky dohodnutej sumy formou bezúročnej pôžičky s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa obdržania zálohy.

  Článok 3

  Poistná suma

Poistná suma je uvedená v príslušných OPP a predstavuje hornú hranicu plnenia na jednu poistnú udalosť.

Článok 4

Povinnosti poisteného

Poistený je povinný najneskôr do 3 dní od obdržania hotovosti predložiť zahraničnému zástupcovi poisťovateľa, resp. poisťovateľovi potvrdenie o úhrade kaucie alebo potvrdenie od právneho zástupcu:

 1. a) vrátiť zálohu podľa čl.2, písm. b) tejto časti VPP v celej výške poisťovateľovi, resp. zahraničnému zástupcovi poisťovateľa v lehote splatnosti 30 dní odo dňa obdržania zálohy;

 2. b) ak si poistený nesplní svoju povinnosť podľa ods. a) tohto článku, je poisťovateľ, resp. zahraničný zástupca poisťovateľa oprávnený požadovať splatenie celej pôžičky do 3 dní odo dňa, kedy bol poistený podľa ods a) povinný potvrdenie predložiť.

  Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné poistné podmienky pre cestovné poistenie sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.

- 23 -

VPP CP- 16_10,5

Váš partner pri kúpe a servise bicyklov, lyží, snowboardov, všetko pre tenis, badminton, plávanie, futbal , značková športová obuv a textil už od roku 1991.

Zakúpený, objednaný bicykel Vám dopravíme  na Vašu adresu kompletne zoradený,

nastavený, pripravený na jazdu !

Sme pripravení ponúknuť Vám aj ekologickú dopravu Vášho bicykla, DPD (doručovanie zásielok je 100% uhlíkovo neutrálne) alebo dopravu, ktorá bude menej zaťažujúca pre životné prostredie, bude zohľadňovať aj ekologický aspekt združenej dopravy zásielok.  Cena takejto dopravy bude rovnaká ako doprava expresnou špedíciou , avšak čas potrebný na dopravu sa môže výraznejšie predĺžiť, lebo je závislý od šetrného využitia dopravy a kombinácie viacerých cieľov . 

 

 

 

 

CAPRICORN - DOM ŠPORTU KOŠICE
Sport 2000 Košice s.r.o.
Štúrova 16, 040 01 Košice

Bezpatné PARKOVANIE vo dvore

 

OTVÁRACIE HODINY 

        Pondelok - Piatok    

      10:00 - 18:00                                        Sobota:    

       9:00 - 13:00             

 

 

HOTLINE :        0903 99 00 49
SHOP :            0905 35 83 07
SERVIS :           055 62 22 089
capricorn@capricorn.sk

Chcete byť medzi prvými, ktorý vedia o najnovších akciách, zľavách a nových produktoch? Máte záujem o naše VIP akcie , Testovačky lyží s podmienkou registrácie do nášho spotrebiteľského klubu ? Pošlite nám svoj e-mail

Prajeme vám všetkým, aby ste boli zdraví a šťastní a mohli ste sa naplno venovať všetkému, čo máte radi.


 

O nás

Sport 2000 Košice s.r.o.            

Prevádzka CAPRICORN

otvorená od roku 1991

Štúrova 16, Košice
IČO: 52080366
IČ DPH: SK2120888561

na Facebooku

Certifikáty eshopu

  dbáme na ekológiu 

    sme spoľahliví

Produkty

Bicykle
Oblečenie a obuv
Letné športy
Zimné športy
Raketové športy
Loptové športy
Snowboarding
Lyže
Kendama -hry, elektro 

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky.    
Zmeniť nastavenia